שווי מס בליסינג תפעולי


שווי מס בעסקת ליסינג תפעוליליסינג תפעולי הוא למעשה החכרה של הרכב לטובת שימושו של העובד. היות ומדובר בהטבה ב"שווה כסף", המחוקק קבע כי שווי השימוש ברכב חייב להיות ממוסה. זאת, על פי מנגנון אשר נקבע על ידי רשויות המס ומתעדכן מעת לעת. כעת, הבה נבין בקצרה איך זה עובד.החל משנת 2010, נקבע כי שווי השימוש ברכב יהיה בהתאם למודל הלינארי. בניגוד לשיטה הקודמת אשר כללה קביעת שווי שימוש ברכב בהתאם לשבע קבוצות שווי. דהיינו, שווי הרכב נקבע כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב כרכב חדש. אגב, שיטת קבוצות השווי עדיין רלבנטית לגבי רכבים שעלו על הכביש לפני שנת 2010.שווי השימוש מותאם למדד המחירים לצרכן פרט לשנה הראשונה שבה הרכב נרשם לתנועה. לצורך החישוב, מחיר המחירון נלקח תוך כדי התאמות דרושות למחיר הממוצע בפועל בשנת המס שבה הרכב נרשם בפעם הראשונה. הנוסחה היא כדלקמן – מחיר מתואם כפול שיעור שווי השימוש ברכב. כאשר הרכב הוא רכב היברדי, הסכום מופחת (מתוך מטרה לעודד שימוש ברכבים "ירוקים").יתרונות גדולים עבור בעל העסקאחד היתרונות הבולטים של ליסינג לעסקים טמון בשיקולי מס המאפיינים עסקאות של ליסינג תפעולי. זאת, מן הטעם הפשוט שתשלומי הליסינג מוכרים כהוצאת דמי שכירות ולא כהוצאות פחת וריבית.ליסינג תפעולי - מס הכנסהתקנות מס הכנסה מכירות בתשלומים בגין עסקאות ליסינג תפעולי בהתקיים ארבעה תנאים מצטברים:
  1. התשלומים מועברים במועד שהוגדר בהסכם מראש.


  2. בין התשלומים לא עובר פרק זמן של יותר משלושה חודשים.


  3. סכום התשלומים קבוע (עם תוספת של הפרשי הצמדה).


  4. תקופת הליסינג (השכירות) תסתיים עד שלושה חודשים לאחר העברת התשלום האחרון.

חשוב להדגיש כי ליסינג תפעולי מתאים מבחינת שיקולי מס לא רק לעסקים גדולים אלא גם לעסקים קטנים ובינוניים (ואפילו עצמאים שאינם מעסיקים שכירים כלל). בעניין זה, יש להכיר בכך שתקנות מס הכנסה מפרידות בין חברות בע"מ (המחויבות בהנהלת חשבונות כפולה) לבין שאר המגזר העסקי. בשני המקרים הללו, תשלומי הליסינג יכולים להיות מוכרים כ"הוצאה" ולא כ"הוצאות פחת". בחברה בע"מ התנאי להכרה בתשלומי ליסינג כהוצאה טמון בכך שתקופת השכירות לא תהיה קצרה מתקופת ה"פחת" ב-75%. בנוגע לעסקים שאינם מחויבים בהנהלת חשבונות כפולה, תקנות מס הכנסה קובעות כי תקופת השכירות צריכה להיות ארוכה יותר מתקופת "הפחת".ליסינג תפעולי - מס ערך מוסף (מע"מ)בדומה לכל הוצאה של העסק, גם תשלומי ליסינג תפעולי מאפשרים קיזוז מלא של מס ערך מוסף (מע"מ). מיותר לציין כי קיזוז המע"מ חל גם על ההוצאות השוטפות על הרכב כגון תיקונים, דלק וטיפולים. זאת, כל אימת שהרכב משמש כמובן גם לטובת העסק. כאשר הרכב משמש הן לטובת העסק והן לצרכים פרטיים, קיזוז המע"מ ייעשה על יחס השימוש. עוד באתר: מכירת רכב - שלמה SIXT