מדיניות פרטיות

גרסה 06/2023

אנו בקבוצת שלמה מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותינו. מטרת מסמך מדיניות פרטיות זה היא לתאר באופן עקרוני את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את מטרת האיסוף, השימושים והעיבודים שנעשים ושעשויים להיעשות במידע שאנו אוספים וכן, העברתו לצדדים שלישיים. מדיניות פרטיות זו מתייחסת להגנה על מידע אישי, זכויות של נשואי מידע, והשימוש בקוקיז (להלן: "המדיניות") והיא חלה על כל פעילויותיהן של חברות ש. שלמה רכב בע"מ, שלמה פסגה בע"מ, שלמה תחבורה (2007) בע"מ, השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ, ש. שלמה מכירת רכב (2000) בע"מ, שלמה כ.א.ל בע"מ, ש.י.ר שלמה יבוא רכב בע"מ, שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך בע"מ,  ש. שלמה ליסינג לפרטיים בע"מ, דרך האשראי בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של כל אלה (להלן "שלמה" או "אנו") בקשר להגנה על מידע אישי, אשר שלמה אוספת, מעבדת ושומרת במהלך פעילותה העסקית, לרבות (אך לא רק) באמצעות אתרי האינטרנט (להלן: "אתרים") יישומים (להלן: "אפליקציות") וכן ממשקים אלקטרוניים אחרים.

משרדה הראשי של שלמה נמצא בקריית שלמה, צריפין 7290500 ת.ד 378. בכל שאלה בנוגע לאיסוף, עיבוד או שימוש במידע אישי הקשורים אליך (כפי שמוסבר בהמשך), אנא צרו עמנו קשר בכתובת הדוא"ל: [email protected]

מדיניות פרטיות זו אינה חלה על נתונים שאינם נוגעים לענייניו הפרטיים של אדם מזוהה (כמו למשל נתונים מצרפיים), ואינה חלה על תאגידים, עובדי הקבוצה או ספקיה.

יובהר, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע, אך המידע נדרש לנו לצורך אספקת השירות ובמקרה בו תסרב למסור לנו מידע יתכן שלא נוכל לספק לך שירות.

נוסח המדיניות נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

 

1. עקרונות כלליים

1.1 אנו מחויבים להבטיח שהמידע האישי שלך ופרטיותו יהיו מוגנים בהתאם לסטנדרטים מקובלים, וכן בהתאם לחובות המשפטיות הרלוונטיות שחלות עלינו. מדיניות זו מסבירה את זכויותיך לגבי המידע האישי שאנו אוספים, מעבדים ומשתמשים במהלך פעילותנו העסקית, ובין היתר באמצעות אתרי האינטרנט והאפליקציות; וכן לגבי השימוש שלנו באמצעי הגנה בכדי להגן על זכויות אלה. המדיניות חלה גם על השימוש שאנו עושים בקבצי cookies ומעקב אחר ממשקי האתר והאפליקציות, כמפורט בפרק להלן שמתייחס לנושא ה- cookies ולמדיניות שחלה עליהם.

1.2 המידע האישי שלך נאסף ומאוחסן אצלנו באופן חוקי, בהגינות ובשקיפות. בעיבוד המידע שלך אנו פועלים בתום לב ובאופן מידתי, ונוקטים בפעולות הטכניות והארגוניות המתאימות. בנוסף, אנו פועלים להקטין את הסיכונים העשויים להתרחש כתוצאה מתהליכי העיבוד של המידע.

1.3 לידיעתך, איסוף, עיבוד ושימוש במידע האישי שלך, עשוי להתבצע על ידי צדדים שלישיים שפועלים מטעמנו במהלך העסקים השוטף שלנו ותוך כדי מתן השירותים שלנו אליך (לדוגמה, ספקי שירות איתור רכב ו/או שירותי מיקום וכיוצ"ב). במסגרת החוזים שלנו עם צדדים שלישיים אלה, אנחנו נדרוש מהם לציית לרגולציה הרלוונטית להגנה על מידע אישי במסגרת השירותים שהם מספקים לנו.

1.4 מסמך מדיניות זה עשוי להתעדכן מעת לעת, והעדכונים והשינויים ייכנסו לתוקף עם הודעתנו אליך על שינויים ו/או עדכונים אלה, בין באתרים, באפליקציות או בצורה סבירה אחרת.

1.5 לידיעת נשואי מידע של האיחוד האירופי - זכויותיך על פי רגולציית הגנת המידע האירופאית (להלן: ""GDPR) מוגנות על ידי שלמה בהתאם לעקרונות המפורטים להלן. ניתן להפנות כל שאלה בנוגע לזכויות הקשורות ל- GDPR  ל: [email protected]

 2זכויות נשוא מידע

בכפוף לדין החל ולרגולציה שקובעת את מעמדך כנשוא מידע (data subject) יעמדו לרשותך הזכויות הבאות או חלקן, לפי העניין, ביחס למידע האישי שלך שאנחנו מעבדים:

 2.1 הסכמה - נעבד מידע אישי רק אם הסכמת לעיבוד כזה, אלא אם כן אנו מורשים או מחויבים מבחינה משפטית לאסוף ולעבד מידע אישי הקשור אליך ללא הסכמתך כאמור; בכל מקרה, ייעשה במידע האישי שלך שימוש רק למטרות המפורטות בהליך ההסכמה (לדוגמה לצורך שליחת דיוור ישיר וכיוצ"ב), ובהקשרים המפורטים להלן.

2.2  ביטול הסכמה - באפשרותך לבטל או למשוך את הסכמתך בכל עת על ידי כך שתודיע לנו ישירות באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל [email protected] עם קבלת הבקשה שלך, ובכפוף לכל דין, נמחק את ההסכמה שלך, אלא אם כן אנו מחויבים ו/או מורשים על פי חוק לשמור על המידע ו/או יש לנו אינטרסים עסקיים לגיטימיים לשמירת הסכמתך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מחוקיות השימוש במידע האישי אודותיך שבוצע לפני ביטול ההסכמה כאמור

2.3  מינימזציה של עיבוד המידע - אנו מעבדים ומאחסנים מינימום של המידע האישי שלך, ורק בהתאם לצורך ובכדי לספק לך את השירותים שלנו.

2.4  הזכות להישכח – ניתן לבקש מחיקה של כל המידע האישי שלך המוחזק על ידינו או חלק ממנו. עם קבלת בקשתך לכתובת הדוא"ל [email protected] נסיר את המידע האישי שלך מכל הרשומות שלנו, בהקדם האפשרי ובמידת האפשר מבחינה טכנית, אלא אם כן יש בסיס משפטי אחר להמשך עיבוד המידע ושמירתו. אנו מבקשים את הבנתך כי במקרה של מחיקה של מידע אישי לבקשתך, יתכנו מצבים בהם לא נוכל לספק את מלוא השירותים באמצעות האתרים, האפליקציות וממשקים אחרים, כולם או חלקם. בבקשת המחיקה שלך, נכללת הסכמתך ללא סייג לויתור על כל טענה כנגד שלמה ו/או אי-יכולתה לספק שירותים כאמור. לתשומת לבך, בקשתך למחיקה עשויה להידחות על ידינו  מפאת חוסר במידע רלוונטי מספק ונדרש בכדי להיענות לבקשתך.

 2.5 תיקון נתונים – ניתן לבקש תיקון למידע האישי שלך המוחזק על ידינו, או חלק ממנו. עם קבלת בקשתך לכתובת הדוא"ל [email protected] נעדכן את המידע האישי שלך בכל רשומותינו, בהקדם האפשרי ובמידת האפשר מבחינה טכנית, אלא אם כן יש בסיס משפטי אחר להמשך עיבוד המידע. לתשומת לבך, בקשתך לתיקון מידע עשויה להידחות על ידינו מפאת חוסר במידע רלוונטי מספק  ונדרש בכדי להיענות לבקשתך.

2.6  שקיפות וניידות של מידע אישי - אתה רשאי לפנות אלינו לקבלת מידע על סוג המידע האישי שאנחנו מעבדים  אודותיך. אתה גם זכאי לקבל מידע זה בצורה פשוטה וקריאה באופן דיגיטלי, בכפוף לשיקולים טכניים ושיקולים שבדין. ככל והנך מעוניין, אנא העבר את בקשתך אלינו לכאן [email protected] .

 2.7 קבלת החלטות אוטומטית על בסיס הנתונים האישיים שלך  – אנחנו עשויים לקבל החלטות בנוגע ליחסים העסקיים שלנו איתך, על בסיס פעולות עיבוד אוטומטיות ללא התערבות אנושית. אנו מתחייבים לתת לך את ההזדמנות להתערבות אנושית בהחלטה כזו, ולהביע את נקודת המבט שלך, וכן לקבל הסבר על ההחלטה. תוכל לבקש הסבר על ההחלטה, באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל  [email protected]

2.8  מידע אישי אודות ילדים וקטינים - אנו לא אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי הנוגעים לילדים וקטינים מתחת לגיל 16 שנים, אלא אם כן אנו מחויבים על פי חוק. אם נודע לנו כי הועבר ו/או נאסף על ידינו מידע אישי בנוגע לילדים וקטינים מתחת לגיל 16 שנים ללא הסכמה מדעת של הורה או אפוטרופוס חוקי, אנו נמחק מידע אישי זה ללא עיכוב. תוכל לבקש מחיקת מידע זה, באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל [email protected].

 2.9 בנוגע ליישום זכויותיך בעניין הגנת המידע האישי ופרטיות המידע שלך, שלמה מחויבת לספק מענה  לבקשתך תוך זמן סביר ובשקיפות. לשאלות הנוגעות לזכויות אלה, אנא צרו עמנו קשר בכתובת[email protected]

3. מדוע שלמה משתמשת במידע האישי שלך?

3.1   שלמה משתמשת במידע האישי שלך, על מנת לספק את השירותים המבוקשים על ידך ולעבד את הבקשות שלך.

3.2   המידע האישי שלך משמש גם עבור קובצי cookies ומעקב באתרים ובאפליקציות המאפשרים להבדיל אותך ממשתמשים אחרים, ולשפר את השימוש שלך בממשקים אלה. השימוש ב- cookies מבטיח שתוכן באתרים, באפליקציות ובממשקים רלוונטיים אחרים, מוצג בצורה היעילה ביותר עבורך.

3.3   מידע נוסף על השימוש שלנו בקובצי cookies ובמעקב נמצא במדיניות השימוש ב- cookies כמפורט להלן.

4. סוגי המידע האישי שאנו אוספים ומטרותיו

4.1   המידע האישי שנאסף ושנעשה בו שימוש מוגבל אך ורק למידע הנחוץ לנו כדי לספק לך את השירותים שאנו מספקים במהלך העסקים השוטף שלנו, תוך הגנה על המידע וקיום חובות רגולטוריות אחרות. הגישה למידע שלך, אשר כוללת גם גישה פיזית, מוגבלת לעובדים ולצדדים שלישיים המתקשרים עמנו והם משתמשים בו למטרות המפורטות להלן בלבד.

4.2   מידע שאינו אישי - הוא מידע כללי הנאסף באמצעות השימוש באתר ו/או בשירותים ושאינו מאפשר בהכרח זיהוי המשתמש ממנו נאסף המידע.

מידע כללי משמש למטרות טכניות, וכמו כן, בהתאם לשירותים שתבחר ותשתמש בהם, שם ספק האינטרנט שלך , כתובת ה- IP שלך, סוג הדפדפן ותוכנת המערכת שלך, וכן מידע בנוגע לאתרים שבהם ביקרת לפני כניסתך לאתרי שלמה וליישומים של שלמה, כולל מילות מפתח המשמשות לחיפושים ואתרים שמהם נכנסת (לדוגמה, מנוע חיפוש או מקושר תוֹכֶן).

4.3   מידע אישי - מידע המאפשר או עשוי לאפשר זיהוי אינדיבידואלי של מידע אישי של המשתמש. תשומת ליבך, כי ייתכן שחלק מהשימושים ו/או שירותים המוצעים ו/או נגישים במסגרת השירותים טעונים או יהיו טעונים הרשמה וייתכן כי בלי למסור נתונים אשר יהיו דרושים לצורך מתן שירות מסוים, לא תוכל/י להירשם לשירות הרלוונטי.

מידע אישי כולל שם, כתובת, מס' טלפון, תאריך לידה, תעודת זהות, רישיון נהיגה, מגדר וכתובת דואר אלקטרוני. כן הוא כולל מידע שמתקבל מקבצי cookies (כמפורט בהמשך) וכן מיקום המשתמש באמצעות GPS או רשת סלולרית או באמצעות כתובת IP.

4.4 מידע פיננסי וכלכלי - לרבות פירוט חיובים, פרטי תשלום, פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, לתשלום/אי תשלום חשבונות, חיובי צדדים שלישיים בגין שימושים בשירותים שאנו מספקים, מצב סוציואקונומי, נכסים רכוש וכיוצ"ב.

4.5 יתכנו נסיבות בהן נבקש ממך מידע אישי רגיש בקשר למצבך הבריאותי, על מנת לספק לך שירותים שבתחום העיסוק השוטף שלנו. במקרה כזה, נשתמש במידע זה אך ורק למטרות אלה ונמחק אותו כאשר המטרה שעבורה נאסף או מעובד המידע הסתיימה, אלא אם כן קיימת חובה משפטית שלא למחוק מידע זה.

4.6 אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את האתר ואת האפליקציות, לעקוב אחר תנועות המשתמשים דרכן ולאסוף מידע על בסיס המשתמשים שלנו בכללותו. אנו עשויים לקשר מידע שנאסף באופן אוטומטי למידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות, כגון איתור ומניעת פעילות הונאה, וכן למטרות אחרות.

4.7 כאשר שירותים של שלמה מתקבלים אצלך דרך אתרי האינטרנט, האפליקציות וממשקים אלקטרוניים אחרים, יתכן ותהיה הפנייה לספקי צד שלישי (לדוגמה, ספקי שירות תשלומים, כולל כרטיס אשראי או ספקי תשלום מקוונים, ו/או שירותי מיקום וכיוצ"ב). כאשר אנו משתמשים בספקי צד שלישי, אנו מסתמכים על ספק השירות שמעבד את המידע האישי, על מנת לספק שירותים אלה, אנו נדרוש חוזית שתהליכי העיבוד של צד שלישי זה יעמדו בהוראות הגנה על המידע וחוקים ותקנות אחרים החלים על שירותי עיבוד אלה. אנא בדוק את תנאי ההגנה הרלוונטיים של ספק השירות הרלוונטי ואת ציותו לחוקים הרלוונטיים לפני השימוש בשירותים של כל צד שלישי כזה. אותו ההסדר חל על כל הקישורים אל אתרי האינטרנט של צד שלישי, רשתות אחרות, מפרסמים וכו'. מומלץ להיזהר ולבדוק את מדיניות הפרטיות של צד שלישי כלשהו ואת הציות לחוקים, לפני שתספק להם את המידע האישי שלך אליהם.

4.8 לידיעתך, אנו רשאים  להעביר את המידע שלך לצד שלישי, אם אנו נדרשים לעשות זאת על פי החוק החל, צו בית המשפט או רגולציה אחרת; או אם גילוי זה אושר בדרך אחרת ונדרש בכל חקירה פלילית או משפטית או הליך והכל בהתאם לדין החל.

4.9 יתכנו מצבים שבהם אנו נצטרך להעביר את המידע האישי שלך למטרות שתוארו לעיל לצדדים שלישיים, כולל צדדים שלישיים שנמצאים במקומות מחוץ למדינה שבה אתה נמצא פיזית, ואשר עשויים לכלול מדינות אשר עשויות שלא לדרוש רמה שווה של הגנה על המידע האישי שלך בהשוואה לרגולציה בארץ שלך. בקבלת מדיניות זו, ניתנת הסכמתך להעברת מידע כאמור בסעיף זה.

4.10 במסגרת פעילותה השוטפת, מגיע לידי שלמה מידע אודותיך כמתואר במדיניות פרטיות זו. כלי ניתוח מידע מתקדמים מאפשרים לנתח ולעבד את כגון נתוני המידע כמו מיקום או ניטור התתנהגות נהג. שלמה תאסוף, תשתמש ותעבד את המידע שברשותה לרבות המידע הנאסף אגב או עקב פעילות המשתמשים במסגרת השירותים. את הניתוח תעשה שלמה בעצמה או באמצעות קבלני משנה או צדדים שלישיים אחרים, לאחר ששלמה תנקוט באמצעי אבטחת מידע הולמים.

מידע זה ישמש לפעילותה של שלמה בהתאם לאמור במסמך מדיניות פרטיות זה.

5. ההגנה שלנו על המידע האישי שלך ופרטיותו

5.1 אנו נוקטים בכל האמצעים הטכניים והארגוניים המקובלים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני אובדן, שינוי, גניבה או גישה של צדדים שלישיים בלתי מורשים, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.

5.2 לא נמכור, נשתף, נעביר או נשתמש בנתונים שאנו אוספים ממך למטרות אחרות מאלה מפורטות במפורש במדיניות זאת.

5.3 אנו נמחק את המידע האישי שלך כאשר המטרה העסקית שעבורה נאסף או מעובד המידע הסתיימה, או אם כללי הגנת המידע החלים מחייבים אותנו למחוק מידע אישי זה.

5.4 אף על פי כן, יודגש כי שלמה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק או הפסד הנובע משימוש לא נאות או מכל הפרה של פעולות אבטחה המביאה להרס, אובדן, שינוי, גילוי או גישה לא מורשית של המידע אישי שלך.

 .6 העברת מידע לצדדים שלישיים

6.1אנו מתחייבים לנקוט באמצעים הדרושים על מנת להבטיח, כי צד שלישי המקבל מידע יתחייב לשמור עליו כנדרש בהתאם לסוג המידע המועבר ולמטרת ההעברה.                              
המידע יועבר לגורמים מעין אלה:

 6.2 לצדדים שלישיים הפועלים כספקים של שלמה ו/או בשיתוף פעולה איתה ואשר מעניקים לשלמה שירותים שונים הכוללים גישה ו/או עיבוד של מידע אישי אותם מותר לשלמה לבצע בעצמה, כגון הפקת חשבוניות, גביית חובות, עיבוד מידע, שיווק, שירות לקוחות.

 6.3 לספקים חיצוניים עימם שלמה תשתף פעולה לצורך שימושים סטטיסטיים ומחקריים, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים, וספקים אשר יערכו או יסייעו לשלמה להפוך את המידע לסטטיסטי ואגרגטיבי וזאת לטובת שימושים בעבור שלמה וצדדים שלישיים.

 6.4 לצדדים שלישיים, לרבות שותפים עסקיים המספקים לך שירותים ומוצרים לבקשתך, כגון ספקים שמספקים לך שירותים ומוצרים נלווים, כולל לשם אספקת השירות, שיווק, פרסום ודיוור ישיר.

 6.5 לקבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות ומכירה, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, עורכי דין, רואי  חשבון, מתרגמים, נותני שירות וספקי מיקור חוץ אחרים שלנו.

 6.6 לאדם או גוף אחר אותו הסמכת לקבל מידע אודותיך.

 6.7 לספקים המסייעים לנו בניטור פעילות האתרים, האפליקציות והפרסום שלנו, לצורך שיפור שירותינו ויעילות מאמצי השיווק שלנו.

 6.8 בכל מקרה בו הינך מאפשר לאחר (כגון עובד או בן משפחה) לעשות שימוש במוצרים שרכשת מאתנו ו/או בשירותים שאנו מספקים, עליך להביא לידיעתו כי אתה עשוי להיחשף למידע אודותיו ואודות שימושיו. כמו כן, עליך להביאלידיעתם מראש, לפני תחילת השימוש או מסירת המידע אודותיהם, את האמור במסמך מדיניות זה, ובכלל כך בנושאי האיסוף והשימוש שיעשה במידע אודותיהם.

7. מדיניות cookies

7.1  מדיניות זו חלה על הדרך שבה אנו אוספים ומאחסנים מידע באמצעות cookies במהלך הפעילות העסקית שלנו, לרבות באמצעות אתרי אינטרנט, אפליקציות וממשקים אלקטרוניים אחרים עם נשואי מידע שאנו מפעילים.

 7.2 הערה חשובה: בשימוש באתר של שלמה על ידך, אתה נותן את הסכמתך למדיניות cookies זו.

 7.3 מהו קובץ cookie ?  מדובר בקובץ קטן שנשלח מאתר אינטרנט, אשר מאוחסן על ידי דפדפן האינטרנט שלך. המידע בקובץ ה- cookie משמש לזיהוי המפגש האחרון שלך עם שלמה. קובצי cookie אינם יכולים להתקין תוכנות זדוניות כגון וירוסים במכשיר שלך.

7.4  מדוע אנו משתמשים בקובצי cookies ? אנו משתמשים בקובצי cookies כדי לשמר ולשמור על הגדרות המשתמשים של והעדפותיהם הנבחרות במהלך הגלישה באתר ולשפר את חווית המשתמש, לשמירת העדפות המשתמשים החוזרים לשימוש עתידי (למשל, מיקום גיאוגרפי, נגישות והזמנות שפה והעדפות), וכן לניתוח סטטיסטי של ביצועי האתרים ואפליקציות, ניתוח המגמה, ניטור שגיאות זיהוי.

7.5  מהיכן מגיעים קובצי cookies  ? מקורן משני סוגים של מקורות:

7.5.1  צד שלישי. סיווג זה מתייחס לאתר האינטרנט שמציב את קובץ ה- cookie. קובצי cookies של צד שלישי הם קובצי cookies שהוגדרו על ידי דומיין שאינו האתר שבו המשתמש מבקר. אם משתמש מבקר באתר וישות אחרת מגדירה קובץ cookie דרך אתר זה, זה יהיה קובץ cookie של צד שלישי.

7.5.2  קובצי cookie של צד ראשון הם אלה שנקבעו על ידי אתר אינטרנט שמבקר אותו המשתמש באותה עת.

7.6 כאשר אתה מבקר בפעם הראשונה באתרים ובאפליקציות של שלמה תקבל את האפשרות לקבל או לדחות את השימוש בקובצי cookies. ניתן גם לשלוט בשימוש בקובצי cookies ברמת הדפדפן הפרטי, וניתן למצוא הוראות לניהול השימוש בקובצי cookies בדפדפנים.

7.7  אם בחירתך היא לא להצטרף לקובצי cookies, עדיין קיימת אפשרות להשתמש באתרי האינטרנט ובאפליקציות, אך ייתכן שהשימוש שלך בתכונות מסוימות מוגבל או לא זמין.

 7.8"אל תעקוב אחרי" / "מצב פרטיות" הינם פונקציות המאפשרות למשתמשים לבטל את המעקב אחר אתרי אינטרנט לכל מטרה, כולל שימוש בשירותי ניתוח, רשתות פרסום ופלטפורמות חברתיות.

 .8 פרסומות ודיוור ישיר

נהיה רשאים לפנות אליך במגוון פניות ובמגוון ערוצים, וזאת גם על בסיס הפרטים המזהים שנתת לנו, לרבות אמצעי הקשר. הפניות מטעמנו עשויות להיות הצעות ומסרים פרסומיים שונים מטעמנו ו/או מטעם ספקים או צדדים שלישיים, לרבות בדיוור ישיר מותאם אישית בהתאם למאפייניך להיות.

כמו כן נהיה רשאים לפנות אליך בהודעות שירותיות ותפעוליות שונות וכן הודעות שאנו חייבים לשלוח על-פי דין, ו/או על פי הנחיות רגולטורים.

פנייה כאמור יכול שתעשה בכל אמצעי תקשורת ששלמה תמצא לנכון, לרבות באמצעות החשבונית, בדואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח, טלפון נייד, חייגנים, מסרונים, הודעות מולטימדיה, הודעות אלקטרוניות, פקס, רשתות חברתיות, ואמצעים נוספים.