תקנון אתר

1.   כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ש. החברה מכירת רכב (2000) בע"מ (להלן: "האתר" ו- "החברה" בהתאמה). האתר זה הינו בבעלותה של החברה והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. אנא קרא/י התנאים המפורטים באתר זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר. יובהר, כי השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

1.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות ו/או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי כמפורט בסעיף זה, האמור יחול על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי.

1.3. בכל מקום בתנאי השימוש בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש המובאים להלן.

2.        שימוש באתר

2.1. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש באתר, ובגין התכנים המוצגים באתר.

2.2. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק למטרות חוקיות הכוללות ציות לכל חוק ו/או תקנה ו/או נוהל חוקי.

2.3. על המשתמש באתר, חל איסור מוחלט, לבצע בו שינויים ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לבצע ו/או לשכפל ו/או לפרסם, בתכנים ובפרסומים שמקורם באתר.

2.4. המשתמש מתחייב שאופן השימוש באתר לא יהיה עבור:

2.4.1. ביצוע הזמנה לא מורשה, שקרית או רשלנית.

2.4.2. נקיטת פעולה המעמיסה בצורה בלתי סבירה על האתר או על התשתית הקשורה אליו.

2.4.3. ניסיון לקבלת גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו מן המערכות של החברה.

2.4.4. החברה שומרת לעצמה הזכות, לשלול ממשתמש האתר, גישה לאתר ו/או לבטל הזמנתו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במידה והמשתמש מפר איזה מן התנאים המפורטים באתר זה, ומבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול על החברה כל אחריות כלפיי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג'.

2.5. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד ובין היתר כי עקב מגבלות טכנולוגיות, הצבעים המוצגים באתר עשויים שלא להיות זהים לצבעים כפי שהם בפועל.

2.6. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין החברה אחראית לכל מידע מכל סוג שהוא המצוי באתרים המקושרים לאתר, ככל שישנם, לרבות מידע מסחרי וכי להחברה אין כל שליטה עליהם , וכי כל הסתמכות על האתרים המקושרים הנה אך ורק באחריות המשתמש.

2.7. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר.

3.      מכירת רכב

3.1. באתר מוצעים למכירה מגוון של רכבים למכירה בהתאם לקטגוריות כדלקמן:

3.1.1. "בלעדי באתר": רכבים מיד ראשונה המוצעים למכירה באתר, וככל והמשתמש יהיה מעוניין לרכוש רכב מקטגוריה זו, עליו יהא לשלם מקדמה בהתאם למפורט מטה.

3.1.2. "פריסה ארצית": רכבים מיד ראשונה המוצעים למכירה באתר וככל והמשתמש יהיה מעוניין לרכוש רכב מקטגוריה זו, יבצע פנייה לחברה באמצעות האתר.

3.1.3. "קנייה ישירה": רכב בעל 0 ק"מ, המוצע למכירה באתר, וככל והמשתמש יהיה מעוניין לרכוש רכב מקטגוריה זו, עליו יהא לשלם מקדמה בהתאם למפורט מטה.

3.2.  יובהר שמאגר הרכבים
מתעדכן מעת לעת והרכבים המוצעים באתר, נמצאים פיזית במרכזי המכירה של החברה הפרוסים במוקדי המכירה של החברה ברחבי הארץ בהתאם לפירוט שניתן באתר.

3.3. למען הסר ספק יובהר, כי הרכבים המוצעים למכירה, יוצגו למשתמש בסניף הקבוע באתר, וככל שהמשתמש יבקש לשנע את הרכב, האמור יהא על חשבונו ובהתאם למחירון החברה.

3.4. יובהר כי כל תצלומי הרכבים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד, והחברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שתצלומי הרכבים ישקפו את מצבם הפיזי של הרכבים, אך יחד עם זאת יודגש כי החברה לא תהא אחראית לאי התאמות כאלו ואחרות בין המוצג באתר לבין הרכב שיסופק ללקוח, וכי החברה תנסה לעשות את מירב המאמצים, לספק ללקוח רכב הדומה למאפייני הרכב שהוזמן מלכתחילה.

4.      מחירים ואמצעי תשלום

4.1. המחיר בו יחויב המשתמש בגין הרכב ותשלום המקדמה במסלולים של "בלעדי באתר" ו "קנייה ישירה", הנו המחיר המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת, את המחירים המוצגים באתר, ללא הודעה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בגין כך.

4.2. התשלום עבור המקדמה  יתבצע, אך ורק, באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תפנה החברה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית, ועם מתן תגובתה של האחרונה, תשלח החברה למשתמש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרונית שמסר המשתמש כי ההזמנה אושרה או נדחתה.

4.3. במידה ותשלום המקדמה אושר על ידי חברת כרטיסי האשראי, תשלח החברה למשתמש את ההזמנה, וקבלה לכתובות הדואר אלקטרוני, אשר מסר המשתמש בהליך ההזמנה.  במידה ותשלום המקדמה לא אושר על ידי חברת כרטיסי האשראי תשלח החברה למשתמש הודעה בהתאם, ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש לקבל אישור לתשלום המקדמה. למען הסר ספק יובהר כי הרכב ישמר למשתמש למשך 72 שעות כמפורט מטה.

4.4. יודגש, כי הגשת פרט שיקרי, הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים ולעונשים הצפויים בחוק, ולהחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים שקריים ו/או חלקיים ו/או פרטים לא  מדויקים.

5.      תשלום מקדמה

5.1. תשלום המקדמה יהא באמצעות תשלום באתר בכרטיס אשראי בלבד.

5.2. תשלום המקדמה אינו מהווה אישור לרכישת הרכב או תשלום מלא על הרכב.

5.3. יובהר, כי תשלום המקדמה אינו קבוע, והוא משתנה בין רכב לרכב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.4. למען הסר ספק, יובהר כי החברה שומרת את הרכב עבור המשתמש ל 72 שעות, החל מרגע תשלום המקדמה / פניית המשתמש לחברה, ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לפנות למוקד המכירה לתיאום והשלמת רכישת הרכב בכוכבית מספר *8890 מכל טלפון.

5.5. היה ומשתמש הרכב לא השלים את רכישת הרכב כמפורט לעיל, ללחברה שמורה הזכות להחזיר את הרכב למאגר הרכבים המוצעים למכירה באתר או בכלל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

5.6. במידה ולאחר תשלום המקדמה החליט המשתמש כי הרכב שעליו בוצעה ההזמנה, אינו תואם את רצונותיו, להחברה תהא הזכות להציע למשתמש רכבים חלופיים הנמצאים במאגר הרכבים הקיימים אצלה במועד הרלוונטי.

5.7. החליט משתמש הרכב כי הוא אינו מעוניין לרכוש את הרכב, תשיב החברה למשתמש את תשלום המקדמה, לאחר פניית המשתמש ל"מחלקת שירות לקוחות מכירת רכב מיד ראשונה " בבקשה להשבת מקדמה. שירות_לקוחות/http://car.shlomo.co.il

5.8. יובהר שככל ולא ידרוש המשתמש את השבת המקדמה בתנאים הקבועים בסעיף 5.7 לעיל בתוך 90 יום, ממועד תשלום המקדמה, המקדמה תחולט ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

6.      קופונים

6.1. החברה מעניקה למשתמש את האפשרות לקבלת הטבה בעת רכישת הרכב, על ידי רכישה של קופון בכפוף לתנאים כדלקמן.

6.2. בכדי לקבל את ההטבה המוצעת באתר, על המשתמש להזמין מראש את הקופון, בהתאם לתנאים המצוינים באתר.

6.3. קופון שנרכש באתר, הנו לשימוש חד פעמי, ובעל תקופת מימוש מוגדרת. במידה והקופון לא נוצל עד למועד הקבוע בו, הוא יבוטל והחברה לא תשיב למשתמש את עלות רכישת ההטבה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

6.4. הקופון מקנה הנחה ברכישת רכב באמצעות האתר בלבד.

6.5. יודגש שניתן לממש אך ורק קופון אחד בקשר לכל רכב שנרכש על ידי המשתמש, ולא ניתן יהא לפצל את מימוש הקופון לכמה רכישות שונות.

6.6. הקופון הנו הטבה למשתמשי האתר, ואינו מהווה אמצעי תשלום ולבדו אינו מזכה בהנחה ו/או הטבה כלשהי, ולא תינתן כל תמורה כספית או אחרת בגין השובר.

6.7. ניתן לממש את הקופון בצירוף חשבונית הקניה המקורית המעידה על רכישה בהתאם לתנאי תקנון זה ולאתר.

6.8. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה ימנע השימוש ו/או מימוש הקופון ע"י משתמשי האתר ו/או מחזיקי הקופון.

7.      קניין רוחני, הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

7.1. האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר,  על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה החברה.

7.2. אינך רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה.

7.3. הינך מתחייב שלא להעביר אל האתר בכל דרך שהיא חומר כלשהו המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם ניתנה הסכמת החברה לכך, בכתב ומראש, ואך ורק במידה וקיבלת לשם כך את רשותו של בעל זכות היוצרים מראש בכתב.

7.4. נטל הראיה להתקיימות התנאים המפורטים בתקנון זה יחול עליך, המשתמש באופן בלעדי.

7.5. המשתמש באתר הינו האחראי הבלעדי לכל חבות בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה.

7.6. כל העברת חומר מהמשתמש באתר אל האתר, תחשב באופן אוטומטי כהצהרת המשתמש לכך שבעל הזכויות הקנייניות בחומר שכזה העניק להחברה זכות שימוש באותם חומרים, באופן בלתי חוזר ובלתי מוגבל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של החברה.

7.7. המידע בדבר פרטיך, הנמסר על ידי המשתמש באתר, ככל שימסרו על ידו, ישמר בשרתי האתר. החברה לא תעביר פרטים אלו, אלא במקרה בו ויינתן צו שיפוטי ו/או במקרה בו החברה ו/או האתר תעמוד בפני תביעה אזרחית ו/או פלילית בשל מעשה של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או במקרה של סכנת חיים ו/או בכל מקרה אחר המתיר להעביר את מידע על פי כל דין.

7.8. בעת השימוש באתר יכול שיהיה שימוש ב'עוגיות' (cookies) וזאת לצורך תפעולו השוטף, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות דפוסי השימוש באתר וכן על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולשים בו.

7.9. לידיעת המשתמש - 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש בהם לצפות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בקבצים הללו מוצפן, והחברה נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

7.10. המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי החברה עושה את מירב המאמצים להגן על מערכות המחשב של האתר באמצעי ההגנה העומדים לרשותה. אולם אין באמצעי אבטחה אלו כדי להבטיח חסינות מלאה מפני חדירה למערכות המחשב של החברה, דבר העשוי לשבש ולהפריע לפעילות התקינה של האתר ו/או לשבש את אמיתות התכנים המופיעים בו ו/או זליגת המידע לגורמים שאינן מורשים.

7.11. אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה איננה אחראית לתנאי השימוש באתרים אחרים, ולכל הקשור או הנובע משימוש בהם. והשימוש בקישורים לאתרים אחרים או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

8.      אחריות

8.1.  מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש לעיל -

8.2.  החברה עושה כל שביכולתה לוודא את תקינות ורצף פעולת האתר, שלמותו, רמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם אין ביכולתה להבטיח או לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולת האתר והמידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות ו/או גישה בלתי מורשית לשרתיו, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר.

8.3.  המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה תהא פטורה מכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד או אחר, תוצאת שימוש המשתמש באתר או כל אתר המקושר אליו, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, הפרעות בפעילות עסקית, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו או גניבה.

9.      דיוור

9.1.  באישור המשתמש את תנאי התקנון מאשר המשתמש להחברה לשלוח אליו, מדי פעם, בדואר אלקטרוני מידע פרסומי ושיווקי - בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי צדדים שלישיים.

9.2.  המשתמש מאשר ומסכים, כי הפרטים והנתונים שימסרו על ידו לחברה יוחזקו כולם או חלקם גם במאגרי מידע המוחזקים באמצעים מגנטיים ו/או אופטיים והמיועדים לעיבוד במחשב אצל החברה ו/או מי מטעמה ו/או אצל גופים מטעמה של החברה העוסקים עבורה בהיבטים הטכניים או השיווקיים בקשר לשירותים הניתנים על ידה.

9.3.  המשתמש מסכים שהחברה תהא רשאית להעביר את הפרטים והנתונים האגורים במאגרי המידע הנ"ל וכן כל מידע אחר שיהיה בידה בקשר למשתמש, לחברות הנמנות על קבוצת החברה, וזאת לצרכים תפעוליים ו/או ניהוליים ולרבות לצרכי דיוור ישיר, בין בעצמה ובין באמצעות חברות הנמנות על חברות הקבוצה, ובכפוף לשמירת סודיות המידע כאמור.

9.4.  למען הסר ספק, המשתמש יהיה רשאי להודיע להחברה בכתב על רצונו שלא לקבל דיוורים והחברה תמנע מלדוור את המשתמש החל ממועד קבלת הודעת המשתמש.

10.  סמכות שיפוט

10.1. הסכם זה יהיה כפוף אך ורק לחוקי מדינת ישראל.

10.2. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-משפט במחוז בתל-אביב או בראשון לציון או בחיפה.