תנאים כלליים מחשבון המימון של שלמה

1.     המלווה הינה דרך האשראי בע"מ, חברה בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מאת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מס' רישיון: 56249.

2.     המחשבון הנו בגדר סימולציה (הדמיה) משוערת של העמדת הלוואה, ונועד לצורכי המחשה בלבד, ומשכך, אין בהדמיה ובאינדיקציות המתקבלות ממנה כדי לדמות לחלוטין או אף באופן מקורב בהכרח הלוואת אמת שתועמד, אם תועמד ללווה, בתנאים בהם תועמד.

3.   העמדת הלוואה ללקוח, ככל שתועמד, ותנאיה ותקופתה המחייבים, ובכלל זה עמלות והוצאות שיהיו כרוכות בהעמדת ההלוואה או בקיומה ושיעור הריבית הממשית של האשראי, ייקבעו ויהיו כפופים תמיד רק להסכם הלוואה שייכרת בין הצדדים, ככל שייכרת, בהתאם להסכמות שיושגו בין הצדדים, מדיניותה של החברה, נהליה ובכפוף להוראות כל דין.

4.  שימוש במחשבון נעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והשימוש בכל מקרה איננו מהווה הצעה למתן אשראי למשתמש בו או הסכמה למתן אשראי מצד דרך האשראי בע"מ.

5.   מטעמי נוחות ההצגה:

א. ההחזר החודשי במחשבון ההלוואה מחושב בהתאם למסלול קבוע שאינו צמוד לפי ריבית קבועה נומינלית בשיעור של 6.9% שנתית (כאשר בהלוואת בלון תתווסף על הריבית האמורה ריבית נומינלית בשיעור של 1% שנתית).

ב. המחשבון איננו כולל עמלות נוספות אשר יגבו מהלקוח בהתאם לקבוע בהסכם ובכפוף להוראות הדין. ומשכך שיעור העלות הממשית של האשראי תשתנה בהתאם לנתוני ההלוואה.

ג. ההלוואות תועמדנה לתקופה מקסימלית של 60 חודשים;

ד. העלות השנתית המקסימלית (כולל עמלות) הינו עד גובה שיעור העלות האשראי המרבי הקבועה בחוק אשראי הוגן, התשנ"ג – 1993.

6. החברה רשאית לשנות את מדיניות החיתום שלה וכן את תנאי מתן האשראי לרבות הריבית והעמלות בכל עת וללא הודעה מוקדמת למשתמש במחשבון.

7. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

8. השימוש במחשבון מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאים האמורים לעיל. ט.ל.ח.