הכי אחריות שיש

כתב התחייבות "הכי אחריות שיש" בעת קניית רכב

כללי :

כתב האחריות ניתן לכם כהטבה ללא כל תשלום במעמד המכירה, בכפוף לתנאי כתב האחריות המפורטים להלן וכנגד תשלום דמי השתתפות על ידכם, כפי שיפורט בהרחבה להלן,  זאת כחלק ממערך השרות הכולל אותו אנו שוקדים לשפר כל הזמן . בנוסף לאחריות הניתנת לכם על פי כתב האחריות כאמור, תזכו לאחוזי הנחה משמעותיים בטיפולים השונים של רכבכם ברשת מוסכי שלמה  .Sixt

אופן הפעלת כתב האחריות :

במקרה של בעיה / תקלה / מימוש אחריות תיקון

כל שעליכם לעשות הוא להתקשר למוקד הטלפוני שלנו על מנת לפתוח קריאה שמספרו  : 1700-508100  ומכאן והלאה אנו נדאג לכם.

זמני פעילות המוקד:

 בימי א ה 08:00 — 16:30 , , בימי ו'08:00 — 12:00 

1.      כתב האחריות שלהלן, מעניק אחריות לרכיבים הבאים, בכפוף לעמידתכם ביתר התנאים לתחולת האחריות, המפורטים בסעיף 3 להלן:

1.1.   מנוע ,לעניין זה משמעו : גוף מנוע, ראש מנוע, בוכנות ושרוולים, טבעות אטימה, טלטלים, גל ארכובה, גל זיזים, מסבים ומשאבת שמן.

1.2.   תיבת הילוכים, לעניין זה משמעה: אחריות מלאה על הרכיבים הפנימיים של התיבה בלבד.

1.3.   מערכת הגה ,לעניין זה משמעה: מסרק, זרועות, בוכנה, שסתום, משאבת כוח הידראולית.

1.4.   מערכת קירור ,לעניין זה משמעה: משאבת מים  )לא כולל טיימינג במידה ומשאבת מים מחייבת פירוק    טיימינג( תרמוסטט  )לא כולל בית תרמוסטט), יחידת התראת חום מנוע,  מאוורר מנוע + ומצנן מי-מנוע.

1.5.   מערכת בלמים, לעניין זה משמעה : משאבות בלם אופן וצינורות בלם.

1.6.   מערכת פליטה, לעניין זה משמעה: סעפת פליטה, דוד עמעם אחורי וצינורות) לא כולל ממיר קטליטי ( .

1.7.   מערכת דלק, לעניין זה משמעה: סעפת חלוקה, מזרקים, סעפת יניקה, משאבת הזרקה, משאבת דלק ,מיכל דלק  (מותנה בבדיקת דלק ומעבדה על חשבון הלקוח).

1.8.   מערכת חשמל , לעניין זה משמעה :  סלילי הצתה, צופר, אלטרנאטור, מצבר, מתג הפעלת אורות ומצת סיגריות.

1.9.   מיזוג אויר, לעניין זה משמעו:  מייבש, מדחס, שסתום התפשטות, מפוח ומאווררים) לא כולל ואקום גז(.

1.10.  מכלולים נוספים , לעניין זה משמעם:  מנעולים לרבות נעילה מרכזית, מנועים ומנגנונים של חלונות חשמל, מערכת הפעלת מגבים.

 האחריות לרכב במסגרת כתב אחריות זה, אינה כוללת אחריות לפריטים הר"מ :

יודגש שהמכלולים ו/או המערכות ו/או החלקים ו/או האביזרים אשר אינם מצוינים במסגרת הרשימה שלעיל, אינם מכוסים במסגרת  כתב אחריות זה.,על מנת למנוע אי הבנות , להלן רשימת חלק מהפריטים שאינם מכוסים באחריות :

מסננים , בתי מסננים , מחשבים , חיישנים , טיימינג , פולי מנוע, גלגלות , מותחנים ,מע' תזמון משתנה , אטמים, מחזירי שמן [ נזילות מים ושמן ] , גומיות לשסתומים , רצועות, צינורות ,  תושבות , בית מצערת , בית תרמוסטט , שסתומי בקרה , מצננים הקשורים למע' המיזוג , מצנן תיבת הילוכים , משאבת בלם מרכזית , מגבר בלם , דסקיות + צלחות בלם , רפידות + תופי בלם  , מערכת בלם חנייה , חלקי פלסטיק וגומי , מגני אבק , מגני חום , חוטי חשמל והצתה , אביזרי חשמל נלווים כגון : מתגי הפעלה למיניהם,   מתג הצתה , מצתי הצתה ומצתי להט , מתנע , מנוע עזר חשמלי להגה , צינורות וזרועות הגה ,  מערכת נוחות + שלטי נוחות , מוט הגה , מיכל שמן הגה ,לוח מחוונים , נורות , ידית הילוכים + מנופים, ציריות , מצמד מיכני , מצמד רובוטי , מצמד הידראולי [ טורק ] , בית מצמד , מסבי גלגלים , אופני הרכב , סרן אחורי , סרן קדמי , מפרקים , קפיצים , ממיר קטליטי , דוד עמעם קדמי , מגדש טורבו , לוח מחוונים , שעונים , מערכת הפעלת מיזוג אוויר , שמשות , מערכת מתיז מים + מיכל ,מראות , פנסים ובקליות , כריות אוויר חלקי מרכב לרבות מושבים וחגורות בטיחות , מערכת מתלים [ קדמי  ואחורי ] בולמי זעזועים , זרועות ,מוטות קישור ותפוחים , צינורות מים , צינורות דלק , מערכות מיגון אזעקה ושמע , מגבים , נוזלים וחומרים  וכן כל רכיב ו/או פריט נוסף שלא צויין בסעיף 1 לעיל כאמור.

2.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות לפי כתב אחריות זה לא תחול  בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

2.1.   נזקים כתוצאה מתאונה, שריפה ו/או כל נזק אחר שייגרם כתוצאה מאירוע ביטחוני.

2.2.   פריטים המתבלים בלאי טבעי )סביר(  של הרכב וחלקיו כתוצאה משימוש במכונית או ממספר הקילומטרים אשר גמעה המכונית, נזקים או תקלות עקב רשלנות בנהיגה ו/או בשימוש ברכב. כמו כן, האחריות אינה מכסה שימוש בלתי סביר ברכב , כגון : שימוש ברכב במקומות שלא נועדו לתנועות כלי רכב מסוגו, נסיעה בתנאי שטח , חול, בוץ ,מים , תנאי עבירות קשים וכן שימוש ברכב למטרות לימוד נהיגה .

2.3.   פגם הנובע מהזנחה או ביצוע טיפול באופן לקוי, שלא בהתאם להנחיות יצרן הרכב, לרבות שימוש בנוזלים או חומרים שלא בהתאם להוראות היצרן, או כל טיפול שלא לפי הוראות יצרן הרכב,  או אי נקיטת צעדי מנע הנדרשים בנסיבות העניין, וכן פגם שהינו נזק תוצאתי למכלולי הרכב לרבות  מנוע + תיבת הילוכים.

2.4.   נזק למחשבים וחיישנים במכלולי הרכב.

2.5.   נזילות שמן )גומיות, גומיות לשסתומים, אטמים, מחזירי שמן, שמנים ונוזלים(.

2.6.   נזק לחלף ו/או לרכיב מהמערכות המכוסות כאמור בסעיף 1 לעיל, במידה שהנזק האמור נגרם  כתוצאה מתקלה או מכשול ברכיב ו/או בחלף אשר אינו נכלל ברשימת המערכות שבסעיף 1 לעיל.

2.7.   במקרה שמד האוץ )המראה על קילומטרז’( יפסיק לפעול ולא יתוקן באופן מיידי ו/או באם יבוצע שינוי כלשהו במד האוץ לאחר הרכישה, באופן שלא ניתן יהיה לקבוע את המרחק האמיתי אותו גמע הרכב, תהיה לחברת שלמה Sixt הזכות לבטל את האחריות, כולה או חלקה, על פי שיקול דעתה, ולרוכש הרכב לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

2.8.   בכל מקרה של תאונה לרכב ו/או אירוע אחר שאינו מכוסה במסגרת האחריות אשר תהיה לו השפעה על תקינות הרכב,תהיה לחברה זכות לבטל את האחריות, כולה או חלקה, על פי שיקול דעתה.

2.9.   לא ניתן כפל אחריות בעת תיקון, מעבר למתחייב בהוראות משרד התחבורה.

2.10.  הוצאות עבור גרירה ושינוע אינן מכוסות במסגרת האחריות, והן יחולו על רוכש הרכב באופן עצמאי.

2.11.  נזק למערכות מיגון, אזעקה ומערכות שמע.

2.12.  האחריות אינה כוללת הוצאות או הפסדים ישירים או עקיפים הנובעים מהשבתת הרכב כגון: גרירת הרכב למוסך , השכרת רכב חליפי , אובדן ימי עבודה וכדומה, ולרוכש הרכב לא תהא כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

3.      תנאים למימוש האחריות לפי כתב אחריות זה:

האחריות האמורה לעיל תיכנס לתוקף אך ורק במידה שהקונה ו/או כל אדם אחר שיעשה שימוש ברכב לאחר רכישתו מחברת שלמה SIXT יפעלו בהתאם להוראות שלהלן, ובכפוף ליתר הוראות כתב אחריות זה:

3.1.   הקונה עמד בחובתו לביצוע טיפולים יזומים  )שגרתיים ( כפי שנקבעו עי היבואן . את הטיפולים ניתן לבצע במוסכי שלמה Sixt  ו/או בכל מוסך המאושר עי משרד התחבורה. על הקונה להציג חשבונית טיפול/תיקון מפורטות בעת הבקשה למימוש האחריות.

3.2.   הקונה יבצע התקנת אביזרים ותוספות ברכב אך ורק עי מתקינים מורשים  ) לעניין התקנת מערכת גז, ראה סעיף 3.4 להלן).

3.3.   הקונה יעשה שימוש סביר ברכב על פי ייעודו המקורי בהתאם להגדרות השימוש שנקבעו לרכב עי היצרן.

3.4.   הקונה יקפיד על שימוש בחלקי חילוף ובשמנים העומדים בדרישות התאמה ואיכות של משרד התחבורה, לשם שמירת תקינות הרכב ומכלוליו .

3.5.   על אף האמור לעיל, יובהר, כי האחריות לפי כתב אחריות זה לא תחול על המנוע ומערכותיו במידה וברכב הותקנה מערכת גז.

4.      כללי:

4.1.   תקופת האחריות  הינה למשך   12 חודשים או   20000 ק"מ (המוקדם מבניהם), החל מיום 11/08/2014 בכפוף לחוזה המכירה שמספרו  213927.

4.2.   תשלום דמי השתתפות- בכל מקרה שהרכב יתוקן במסגרת האחריות לפי כתב אחריות זה, יחויב הקונה בהשתתפות עצמית השווה בשקלים ל- 400 ₪ כולל מעמ כחוק ו/או עלות התיקון בפועל (במידה והעלות קטנה מ-400 ₪).  על אף האמור, בגין החלפת מצבר תחויב בדמי השתתפות מופחתים בסך השווה בשקלים ל-300 ₪כולל מעמ כחוק.

4.3.   במידה ובמהלך הבדיקה לא נמצאה תקלה כלשהי  ו/או שהתקלה אינה נכללת במסגרת האחריות בכתב אחריות זה, יחוייב הלקוח במלוא עלות הבדיקה.

4.4.   מימוש האחריות לפי כתב אחריות זה מותנה בהקפדה על מילוי כל האמור בסעיפים 2 ו 3- לעיל. אי מילוי התנאים האמורים יגרור ביטול תוקף האחריות ולקונה לא תהא כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

4.5.   מימוש האחריות בהתאם לכתב אחריות זה, יבוצע עי חברת א.ק.י אוטוקלאב בע"מ ורשת המוסכים שלה בלבד (להלן: "חברת אוטוקלאב"). חברת אוטוקלאב תבצע את התיקונים במסגרת האחריות באמצעות חלקי חילוף העומדים בדרישות האיכות וההתאמה, על פי שיקול דעתה. כמו כן ידוע ללקוח שאין החזרים כספיים בגין תיקוני רכב אשר בוצעו/ יבוצעו באופן עצמאי במוסכים שונים ללא אישור מוקדהכי אחריות שיש לרבות שבתות וחגים .

4.6.   ידוע ללקוח כי חברת שלמה SIXTאינה מספקת רכב חליפי בגין ימי שהיית רכב במוסך לצורך ביצוע תיקון כאמור. כמו כן ידוע ללקוח כי משך שהיית הרכב במוסך תהיה ארוכה יותר מהנורמה המקובלת  עקב זמן ביצוע הבדיקות על ידי חב' שלמה SIXT   [ מפקח , שמאי ] וכן זמן אספקת חלפים  .

4.7.   בכל מקרה של מחלוקת, חברת שלמה Sixt נותנת בזאת הסכמתה להתדיין בבוררות בפני שמאי הרכב לוי יצחק,  כאשר כל עלות הבוררות תמומן עי הצד המפסיד. במידה שהצדדים לא יפנו להליך של בוררות, מוסכם כי כל תובענה בנושא זה תוגש בבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בפתח תקווה בלבד.

                                                               

טלפון מוקד טלפוני: 1700-508-100

אתם מוזמנים להתרשם ממגוון המכוניות שלנו ולרכוש רכב חדש