סוכן יקרהתחבר עכשיו ותוכל לחסוך זמן יקר בטלפון כל המחירים כל העדכונים באתר אחדהקלד את שם המשתמש שלך והסיסמה שקיבלת

שכחת סיסמה או שם משתמש? לחצ/י כאן

יש לך קוד קופון?הקלד את קוד הקופון על מנת לקבל את המחירים המיועדים רק לך

תנאי השכרת רכב תיירות יוצאת

גרסה: 12/2018

                                                                                     

תנאים

 

חלק א'- הזמנת רכב באמצעות שלמה תחבורה (2007) בע"מ

 1. חלק זה, מפרט התחייבויותיה של חברת שלמה תחבורה (2007) בע"מ  ח.פ. 514065457 (להלן: "שלמה תחבורה") כלפיי המזמין, אשר מעוניין לשכור רכב במדינת היעד אצל החברה המקומית והכל כמפורט בשובר ובתנאי המדינה.
 2. מסמך זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים.
 3. השובר שקיבלת כולל את עקרי העסקה ומהווה אישור על הזמנת הפריטים הנקובים בו בלבד. על המזמין לבדוק בקפידה את פרטי השובר. ככל שלדעת המזמין נפלה טעות בתנאי העסקה על המזמין לידע את שלמה תחבורה בהקדם האפשרי.
 4. המזמין אחראי למסור פרטים מדויקים לצורך ביצוע העסקה. ככל שהמזמין  מסר פרטים לא מדויקים ו/או שגויים לא תחול כל אחריות על החברה המקומית או על שלמה תחבורה, והמזמין לא יוכל להלין על הפרת תנאי העסקה. 
 5. מובהר למזמין כי סוג הרכב המוזמן ונפח המנוע אינו מובטח. החברה המקומית רשאית להשכיר רכב המוגדר על ידה כשווה ערך ו/או מקביל לרכב המוזמן ו/או רכב המוגדר כרכב מקטגוריה גבוה יותר.
 6.  לשלמה תחבורה אין כל אחריות או התחייבות כל שהיא כלפי המזמין, למעט בנוגע לקבלת ההזמנה מהמזמין והעברתה לחברה המקומית במדינת היעד בלבד.
 7. מדיניות שינוי העסקה
 • שינויים בתנאי עסקת שכירות הרכב לפני מעמד לקיחת הרכב:   
 • לאחר הנפקת השובר, בגין כל שינוי שיבוצע בהזמנה, שלמה תחבורה תהיה רשאית לגבות בנוסף על השינוי המבוקש (ככל שמתאפשר ביצוע השינוי) 5% מהעסקה, או 35 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 • שינויים בתנאי עסקת שכירות הרכב במעמד לקיחת הרכב:
 • יתבצעו מול החברה המקומית בלבד. על המזמין לשים לב לכך  שיתכן וישנן עלויות שונות בגין ביצוע השינוי.  ההחלטה אם לבצע את השינוי היא  לפי שיקול הדעת הבלעדי של המזמין וללא כל אחריות ו/או מעורבות של שלמה תחבורה.
 1. מדיניות ביטול עסקה עד למועד לקיחת הרכב  : 

דמי ביטול עסקה יהיו בסך של עד 5% מהעסקה, או 65 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

 1. ניתן להודיע כאמור על ביטול העסקה, בכל אחת מן הדרכים הבאות:
 • בדואר רשום בכתובת: קרית שלמה צריפין ,ת.ד-377 ניר צבי ,7290500.
 • בדואר אלקטרוני בכתובת OUTGOING-RESERVATIONS@SHLOMO.CO.IL
 • באתר זה, פרטים נוספים
 • בפקס 089190980, בטלפון: 1-700-501502
 • באחד מסניפי שלמה תחבורה (2007) בע"מ

       10. בהודעת הביטול בכתב המזמין ימסור את שמו המלא, מספר ת.ז., בהודעת ביטול טלפונית או באחד מסניפי שלמה תחבורה, יש למסור בנוסף את מספר השובר.

אחריות:

 1. מובהר כי שלמה תחבורה לא תהיה אחראית כלפי המזמין, עפ"י כל דין, בכל צורה או דרך, ולא תישא בכל נזק, ישיר ובין עקיף, שעלול להיגרם למזמין בגין אי קיום התחייבות החברה המקומית כלפי המזמין, לרבות נזקים שיגרמו בגין שביתות, רכב לא תקין, אי קבלת רכב, איחור בקבלת הרכב, אספקת קבוצת רכב שונה ממה שהוסכם עליו או בגין כל סיבה אחרת. שלמה תחבורה  אינה אחראית לכל מידע ו/או פרטים שיינתנו במדינת היעד.
 2. למרות ששלמה תחבורה  לא תהיה אחראית כלפי נזקי המזמין כמפורט, שלמה תחבורה  וסוכניה יעשו כל מאמץ למלא אחר בקשות המזמין. כמו כן, בכל מקרה של תקלה או בעיה בקבלת הרכב ניתן לפנות לשלמה תחבורה אשר איננה מתחייבת לפתרון הבעיות אך תשתדל לסייע במציאת הפתרון.
 3. מובהר כי המזמין לא יהא זכאי להחזר ו/או פיצוי ו/או זיכוי מאי שימוש בשובר ו/או בחלקו, מכל סיבה שהיא, שנעשתה על דעתו הבלעדית של המזמין ובלא קבלת אישור בכתב ומראש מאת שלמה תחבורה.
 4. שלמה תחבורה, עובדיה, מנהליה, נציגיה וכל הפועלים בשמה ו/או מטעמה לא יישאו באחריות, באופן ישיר או באופן עקיף לכל (1) נזק לגוף או לרכוש אשר עלול להיגרם למזמין, לנהג הנוסף ולנוסעים ברכב השכור כתוצאה משימוש ברכב השכור ו/או מאי שימוש ברכב השכור, (2) לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף, לרבות אובדן זמן, אובדן הנאה, עוגמת נפש, וכיו"ב, (3)  תקלה, כשל או עיכוב מצד החברה המקומית במסירת הרכב ו/או כל תוספת שהוזמנה במסגרת חוזה שכירות הרכב, ו/או  רכב תקול ו/או לכל מעשה או מחדל של החברה המקומית לרבות הפרה של תנאי חוזה שכירות הרכב ששלמה תחבורה לא ידעה ולה הייתה יכולה לדעת עליה מראש, ו/או (4) לכל נזק או הפסד עקב כוח עליון או כל אירוע שאינו בשליטת שלמה תחבורה.
 5. במקרה של סכסוך בין המזמין לשלמה תחבורה, מקום השיפוט הבלעדי הוא בית המשפט המוסמך בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 6. במסירת פרטי כרטיס האשראי וביצוע העסקה בפועל, המזמין מאשר לשלמה תחבורה כי תנאי עסקת השכרת הרכב המפורטים במסמך זה מוסכמים עליו, וכי הוא אישר לחייב את הכרטיס האשראי שברשותו בגין העסקה שבוצעה טלפונית או באינטרנט.

הגנת המידע:

 1. המזמין מצהיר ומסכים שמידע אישי שלו ו/או של המשתמשים ברכב/ים, יעובד על ידי המשכירה, במהלך פעילותה העסקית ובכדי להעניק את השירותים המבוקשים. שלמה תחבורה מתחייבת שהמידע האישי ופרטיותו יהיו מוגנים בהתאם לסטנדרטים מקובלים, וכן בהתאם לחובות המשפטיות הרלוונטיות שחלות עליה. למידע נוסף, אנא עיין ב"מדיניות הגנת המידע והפרטיות" (להלן: "המדיניות").
 2. המזמין מצהיר שידוע לו והוא מסכים כי איסוף, עיבוד ושימוש במידע האישי שלו ושל המשתמשים ברכב/ים, יתבצע על ידי שלמה תחבורה וכן על ידי צדדים שלישיים שפועלים מטעמה במהלך העסקים השוטף שלה ותוך כדי מתן השירותים לשוכר. לפיכך, המזמין מתחייב ליידע את כל משתמשי הרכב/ים, כי שלמה תחבורה מעבדת את המידע האישי שלהם כמפורט לעיל ובמדיניות ולקבל את הסכמתם לעניין זה.
 3. שלמה תחבורה לא תהא אחרית ולא תישא בכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרה של סעיף זה, והמזמין ישפה את שלמה תחבורה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שתשלם שלמה תחבורה בעקבות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין פגיעה ו/או נזק שתופנה אליה על ידי משתמשי הרכבים או מי מטעמם בכל הנוגע לאי הסכמה לעיבוד מידע כמפורט לעיל.

     חלק ב'- עיקרי הזמנת רכב שכור בין המזמין/השוכר לבין החברה המקומית

 1. חלק זה, מפרט את עיקרי החוזה ששוכר הרכב יתבקש לחתום עליו מול החברה המקומית במדינת היעד, כפי שידוע לשלמה תחבורה. אין באמור בעיקרים אלו, בכדי להוסיף ו/או לגרוע מהחוזה שיחתם במדינת היעד והאמור מהווה המלצה בלבד.
 2. דגשים לגביי חוזה השכירות עם החברה המקומית:

א. המזמין  יוודא בטרם יציאתו מהארץ את שם הספק ממנו ישכור את הרכב והכל כמפורט בתנאי המדינה.

ב. למען הסר ספק יובהר שהמזמין אחראי לעדכן את החברה המקומית על כל איחור בטיסה ו/או כל איחור אחר. לידיעתך, אי הודעה בדבר איחור מהשעה הקבועה בשובר עלולה לגרום לכך שלא יישמר הרכב עבורך. כמו כן, יודגש שכל התחייבות ו/או הבטחה מאת החברה המקומית אינה מחייבת את שלמה תחבורה.

ג. המזמין יתבקש לחתום על חוזה שכירות בינו לבין  החברה המקומית במעמד לקיחת הרכב כאמור. תנאי חוזה השכירות יחולו על המזמין והחברה המקומית. בטרם חתימת המזמין על חוזה השכירות עליו לוודא כי הוא מבין את תוכנו ומסכים לכל האמור בו, כמו כן ידאג המזמין  לוודא כי קיבל העתק מחוזה השכירות (באחריות המזמין לדרוש מהחברה המקומית העתק חוזה בשפה האנגלית במידה ולא מבין את השפה המקומית) ועליו לשמור עליו גם לאחר תום תקופת השכירות.

ד. ידוע למזמין כי החברה המקומית רשאית להציע לו לרכוש תוספות (כיסויים שונים, שירותים, אביזרים ועוד ראה סעיף תוספות) אשר אינן כלולות בשובר. המזמין, במידה ורכש אחת או יותר מבין התוספות כאמור, יישא בעלותן בהתאם למחירון החברה המקומית. החברה המקומית תהיה האחראית הבלעדית לכל דבר ועניין בקשר עם התוספות.

ה. המזמין, בחתימתו על חוזה השכירות והתוספות ככל שיהיו, מתחייב לעמוד בתנאי החוזה. מובהר בזאת כי לאחר חתימת המזמין על חוזה השכירות מול החברה המקומית, כל פניה הקשורה לתנאי החוזה ו/או לרכב  על המזמין יהיה לפנות ישירות לחברה המקומית.

ו.המזמין, טרם חתימתו על חוזה השכירות, אחראי לוודא כי במסגרת מסלול הנסיעה המתוכנן לא חלות עליו מגבלות כניסה למדינות שונות לרבות (אך לא רק) מזרח אירופה ו/או מגבלות הכלולות בכיסוי שנרכש (מעבר על מעבורת וכד').

ז.החברה המקומית אחראית למסור למזמין רכב במצב תקין וללא פגמים וליקויים (למעט אלו שסומנו ע"י החברה המקומית במעמד לקיחת הרכב). ואולם, במהלך תקופת השכירות עלולות לקרות תקלות מכאניות בלתי צפויות ברכב. המזמין יידרש לדווח על כל תקלה או בעיה ישירות ובאופן מידי לחברה המקומית ולפעול בהתאם להוראות החברה המקומית כפי שנמסרו במעמד לקיחת הרכב ו/או מופיעים בחוזה השכירות.  המזמין יפעל עפ"י הוראות החברה המקומית כאמור, אף אם הכיסוי שרכש כולל ביטול השתתפות עצמית.

ח. המזמין ידווח ישירות ובאופן מידי לחברה המקומית ולמשטרה המקומית בכל מקרה של כל נזק ו/או תאונה, ועליו לפעול עפ"י הוראותיהם. על המזמין לקחת בחשבון כי הודעה לחברה המקומית ולמשטרה המקומית הינה תנאי להפעלת הכיסוי וככל ולא יעשה כן, ישא במלוא עלות הנזק וזאת למרות הכיסויים שרכש או שכלולים בעסקה.

ט. מובהר למזמין כי ברוב המדינות יש חובת השתתפות עצמית במקרים של נזק או גניבה, למעט במקרה של רכישת כיסוי ביטול השתתפות עצמית. יחד עם זאת, מובהר למזמין כי ככל שייקבע ע"י החברה המקומית כי הנהג פעל ברשלנות או נהג בצורה בלתי זהירה, אזי המזמין יידרש לשאת בכל עלות הנזק ללא קשר לכיסוי שנרכש על ידו או שכלול בעסקה.

י. המזמין נדרש להחזיר את הרכב כשהוא נקי. המזמין יחויב עפ"י חוזה ההשכרה עם החברה המקומית בכל מקרה שיוחזר הרכב כשהוא מלוכלך ומוכתם בפנים הרכב משימוש בלתי סביר או בלתי רגיל ברכב.  

יא. כיסויים הכלולים בשובר או שניתן לרכוש בנוסף לשובר

     א. CDW- מכסה מקרה נזק למעט במקרה של גניבת רכב בכפוף לתשלום השתתפות עצמית.

     ב. TP- מכסה נזקים במקרה של גניבת הרכב בכפוף לתשלום השתתפות עצמית.

     ג. SUPER CDW TOP COVER/ NWR - מכסה מקרה נזק ללא תשלום השתתפות עצמית, למעט במקרה של גניבת רכב.

     ד. SUPER TP/TOP COVER/ NWR - מכסה נזקים במקרה של גניבת הרכב ללא תשלום של השתתפות עצמית.

     ה. SLI - הרחבת ביטוח צד ג', המעניק כיסוי של עד 1,000,000 $ (תקף בארה"ב בלבד).

               המזמין יוודא בטרם יציאתו מן הארץ אלו כיסויים כלולים במסגרת השובר שרכש והכל כמפורט ב"תנאי המדינה".

יב. דמי השכירות של הרכב אינם כוללים תשלום עבור דלק, אלא אם הוסכם אחרת בין המזמין לחברה המקומית. במעמד לקיחת הרכב, עפ"י רוב, מיכל הדלק מלא. בכל מקרה, המזמין יידרש להחזיר את הרכב כשמיכל הדלק במצב זהה למצב בו הוא התקבל, בהתאם לרשום בחוזה שכירות הרכב. במקרה של חוסר בדלק  החברה המקומית תגבה תשלום על הדלק החסר בהתאם למחירון הנהוג אצלה בתוספת דמי תדלוק. בכל מקרה, לא יינתן החזר על דלק שלא נוצל ע"י השוכר, אלא אם הוסכם אחרת בין המזמין לחברה המקומית.

יג. המזמין נדרש  לברר מראש, בהתאם להוראות יצרן הרכב, את סוג הדלק הנצרך ע"י הרכב המיועד (דיזל, נטול עופרת וכיוב'), ועליו למלא אך ורק את סוג הדלק הנדרש. דגמי הרכב בחו"ל אינם בהכרח זהים לדגמי הרכב בארץ ולכן יש להקפיד ולבדוק את סוג הדלק הנדרש לכל רכב טרם נסיעה. לתשומת לבך, מילוי סוג דלק שגוי אינו מכוסה על ידי אף לא אחד מהכיסויים שניתן לרכוש, והמזמין יישא במלוא ההוצאות לתיקון הנזק והוצאות נלוות ככל שיהיו (גרירת הרכב, עלות ימי השבתת הרכב ועוד).

יד. שוכר הרכב  ידרש להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי ע"ש שוכר הרכב בלבד ולמסור פרטיו לחברה המקומית. יש להצטייד בקוד הסודי של כרטיס האשראי, על מנת שיינתן אישור לשימוש בכרטיס האשראי לשמש אמצעי תשלום עבור כל התחייבויות השוכר כמפורט בחוזה השכירות לרבות התוספות המפורטות בסעיף 4 לחוזה זה. ללא קוד סודי לא ניתן יהיה לאשר את כרטיס האשראי ולא ניתן יהיה לקבל את הרכב.

טו. על המזמין לשים לב כי דרישות לגיל מינימום של נהג המורשה לנהוג, וותק רישיון הנהיגה משתנים ממדינה למדינה ומשתנים בהתאם לקבוצת הרכב. המזמין אחראי לוודא שלנהג המיועד, שפרטיו מופיעים בשובר, קיימים הוותק והגיל המתאימים בהתאם למדינת היעד. פירוט בדבר דרישות גיל מינימום, וותק רישיון נהיגה מוצגים באתר זה ו/או במשרדי החברה.

טז. בעת הגעת המזמין למדינת היעד לצורך לקיחת הרכב שהוזמן בעסקה, במועד הנקוב בשובר, יידרש לחתום על חוזה השכרת רכב עם החברה המקומית (להלן: "חוזה שכירות", ראה ס"ק 2) ולהציג בפני החברה המקומית את המסמכים המפורטים להלן:

א. שובר שכירות. השובר תקף וניתן למימוש ע"י מזמין הרכב בלבד בהתאם לפרטים הנקובים בו. השובר אישי ואינו ניתן להעברה ו/או להסבה. כל שינוי בפרטים הנקובים בשובר שאינו בהתאם לעסקה יהיו באחריות הבלעדית של המזמין ועל חשבונו.

ב. רישיון נהיגה ישראלי קבוע, של הנהג כמפורט בשובר, ושל כל נהג נוסף.

ג. רישיון נהיגה בינלאומי, של הנהג כמפורט בשובר, ושל כל נהג נוסף.

ד. דרכון ישראלי תקף של הנהג כמפורט בשובר, ושל כל נהג נוסף.

ה. הצגת כרטיס אשראי בינלאומי ע"ש הנהג, וכן הכרחי להצטייד בקוד הסודי של כרטיס האשראי לקבלת אישור לצורך העמדת פיקדון והבטחת תשלומים ותוספות אשר אינן כלולות בשובר.

יז.  תקופת השכרת הרכב. תקופת השכרת הרכב מחושבת על בסיס יומי, כל יום שכירות הינו בן 24 שעות. זמן לקיחת הרכב הינו זמן החזרת הרכב. כל איחור מעבר לזמן יגרור אחריו חיוב של יום שכירות נוסף בהתאם לתעריף של החברה המקומית, העשוי להיות גבוה מדמי השכירות שסוכמו בין המזמין לבין שלמה תחבורה. במקרה של הקדמת מועד החזרת הרכב, המזמין לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין הימים בהם לא נוצל הרכב השכור. כל חריגה מהפרטים שבשובר, לרבות לקיחה והחזרת רכב שלא בשעות פעילות הסניף הנקובות בשובר, תחייב את המזמין בתשלום נוסף בהתאם למחירון החברה המקומית. ניתן לברר פרטים באשר למחירון בסניף החברה המקומית.

 1. תוספות
 • 1. מובהר למזמין כי הסכומים הנקובים על גבי השובר לגבי תוספות המיועדות לתשלום במעמד לקיחת הרכב ושאינם כלולים במחיר עסקת שכירות הרכב, אינן כוללות מס מקומי, אשר עלול להשתנות בין מדינות היעד השונות, ככל שקיים דוגמת מע"מ, או תשלומי חובה מקומיים אחרים. מיסים ו/או תשלומי חובה אלו יתווספו לסכומים הנקובים וישולמו ישירות לחברה המקומית.
 •  
 • 2. מובהר למזמין כי מחירי שכירות הרכב אינם כוללים את התוספות המפורטות (להלן: "התוספות"): חיובי כבישי אגרה, קנסות תעבורה, כיסוי נוסעים ומטען (PAI), דמי החזר, אגרות שדה תעופה, הקטנת השתתפות העצמית, היטלים ממשלתיים, כיסוי עבור נהג נוסף, ניקיון מיוחד שיידרש לפנים הרכב או תוספות מיוחדות כגון: כיסא תינוק, שרשראות שלג, גגון וכד'.
 •  
 • 3. במידה והוזמנה מערכת ניווט לוויינית (GPS), תסופק מערכת ניווט מסוג הקיים במלאי הזמין של החברה המקומית, כשהמפות במערכת הניווט, הינן לרוב, מתאימות למדינת היעד בלבד. המזמין מתחייב לברר את תנאי השכרת מערכת הניווט למול החברה המקומית בטרם ההשכרה.
 •  
 • 4. במידה והמזמין יבקש לרכוש תוספת כלשהי ו/או כיסוי נוסף, התשלום עבור התוספות ישולם ישירות לחברה המקומית ובהתאם לתעריפיה. יש לוודא את עלות התוספת בטרם חתימה על חוזה השכירות בחברה המקומית.
 •  
 • 5. חוקי התעבורה שונים ממדינה למדינה ועל המזמין חלה החובה לברר חוקים אלו ולפעול על פיהם. המזמין יהא אחראי לבדו לכל נזק שיגרם כתוצאה מאי ציות לחוקים אלו ו/ או מהפרתם. המזמין אחראי באופן בלעדי על עמידה בחוקי התעבורה במדינת היעד. תשלומי דמי טיפול בגין קנסות תעבורה ודוחות חנייה, ייגבו ע"י החברה המקומית  ללא הודעה מוקדמת.
 •  
 • 6. המזמין יוודא בהתאם למסלול הנסיעה ככל שנדרשות מדבקות לנסיעה בכבישים מהירים שניתן לרכוש בתחנות גבול (לדוגמא: שוויץ, הונגריה, אוסטריה, סלובניה וכד'), ו/או מדבקות לנסיעה "ירוקה" במרכזי הערים.
 •  
 • 7. מובהר למזמין כי התוספות עשויות להשתנות במדינות היעד מעת לעת, וכי על המזמין לבצע בירור בגין התוספות, בטרם יחתום על העסקה להשכרת רכב.

 

 

 

    בכבוד רב ובברכה

 

שלמה תחבורה (2007) בע"מ

ח.פ.    514065457