/
1 נתוני השכרה
2 בחירת רכב
3
פרטים אישיים
4
אישור
08-9191111 התנתקות

מדיניות פרטיות

 גרסה: 10/2018  

מדיניות הגנת המידע ופרטיות

מדיניות הגנת המידע ופרטיות זו מתייחסת להגנה על מידע אישי, זכויות של נשואי מידע, והשימוש בקוקיז (להלן: "המדיניות") והיא חלה על כל פעילויותיהן של ש. שלמה רכב בע"מ, ש. שלמה (ניהול ציים) בע"מ, שלמה פסגה בע"מ, שלמה תחבורה (2007) בע"מ, השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ, ש. שלמה מכירת רכב (2000) בע"מ, שלמה כ.א.ל בע"מ, שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך בע"מ, א.ק.י אוטוקלאב בע"מ, ש. שלמה ליסינג לפרטיים בע"מ, דרך האשראי בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של כל אלה (להלן "שלמה" או "אנו") בקשר להגנה על מידע אישי, אשר שלמה אוספת, מעבדת ושומרת במהלך פעילותה העסקית, לרבות (אך לא רק) באמצעות אתרי האינטרנט (להלן: "אתרים") יישומים (להלן: "אפליקציות") וכן ממשקים אלקטרוניים אחרים.

משרדה הראשי של שלמה נמצא בקריית שלמה, צריפין 72905 ת.ד 378. בכל שאלה בנוגע לאיסוף, עיבוד או שימוש במידע אישי הקשורים אליך (כפי שמוסבר בהמשך), אנא צרו עמנו קשר בכתובת הדוא"ל: privacy@shlomo.co.il

נוסח המדיניות נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

1.    עקרונות כלליים

1.1 אנו מחויבים להבטיח שהמידע האישי שלך ופרטיותו יהיו מוגנים בהתאם לסטנדרטים מקובלים, וכן בהתאם לחובות המשפטיות הרלוונטיות שחלות עלינו. מדיניות זו מסבירה את זכויותיך לגבי המידע האישי שאנו אוספים, מעבדים ומשתמשים במהלך פעילותנו העסקית, ובין היתר באמצעות אתרי האינטרנט והאפליקציות; וכן לגבי השימוש שלנו באמצעי הגנה בכדי להגן על זכויות אלה. המדיניות חלה גם על השימוש שאנו עושים בקבצי cookies ומעקב אחר ממשקי האתר והאפליקציות, כמפורט בפרק להלן שמתייחס לנושא ה- cookies ולמדיניות שחלה עליהם.

1.2 המידע האישי שלך נאסף ומאוחסן אצלנו באופן חוקי, בהגינות ובשקיפות. בעיבוד המידע שלך אנו פועלים בתום לב ובאופן מידתי, ונוקטים בפעולות הטכניות והארגוניות המתאימות. בנוסף, אנו פועלים להקטין את הסיכונים העשויים להתרחש כתוצאה מתהליכי העיבוד של המידע.

1.3 לידיעתך, איסוף, עיבוד ושימוש במידע האישי שלך, עשוי להתבצע על ידי צדדים שלישיים שפועלים מטעמנו במהלך העסקים השוטף שלנו ותוך כדי מתן השירותים שלנו אליך (לדוגמה, ספקי שירות איתור רכב ו/או שירותי מיקום וכיוצ"ב). במסגרת החוזים שלנו עם צדדים שלישיים אלה, אנחנו נדרוש מהם לציית לרגולציה הרלוונטית להגנה על מידע אישי במסגרת השירותים שהם מספקים לנו.

1.4 מסמך מדיניות זה עשוי להתעדכן מעת לעת, והעדכונים והשינויים ייכנסו לתוקף עם הודעתנו אליך על שינויים ו/או עדכונים אלה, בין באתרים, באפליקציות או בצורה סבירה אחרת.

1.5 לידיעת נשואי מידע של האיחוד האירופי - זכויותיך על פי רגולציית הגנת המידע האירופאית (להלן: ""GDPR) מוגנות על ידי שלמה בהתאם לעקרונות המפורטים להלן. ניתן להפנות כל שאלה בנוגע לזכויות הקשורות ל- GDPR  ל: DPO@shlomo.co.il

 2.   זכויות נשוא מידע

בכפוף לדין החל ולרגולציה שקובעת את מעמדך כנשוא מידע (data subject) יעמדו לרשותך הזכויות הבאות או חלקן, לפי העניין, ביחס למידע האישי שלך שאנחנו מעבדים:

2.1 הסכמה - נעבד מידע אישי רק אם הסכמת לעיבוד כזה, אלא אם כן אנו מורשים או מחויבים מבחינה משפטית לאסוף ולעבד מידע אישי הקשור אליך ללא הסכמתך כאמור; המידע יעובד אך ורק על בסיס הסכמתך המפורשת. בכל מקרה, ייעשה במידע האישי שלך שימוש רק למטרות המפורטות בהליך ההסכמה (לדוגמה לצורך שליחת דיוור ישיר וכיוצ"ב), ובהקשרים המפורטים להלן.

2.2 ביטול הסכמה - באפשרותך לבטל או למשוך את הסכמתך בכל עת על ידי כך שתודיע לנו ישירות באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל privacy@shlomo.co.il עם קבלת הבקשה שלך, ובכפוף לכל דין, נמחק את ההסכמה שלך, אלא אם כן אנו מחויבים ו/או מורשים על פי חוק לשמור על המידע ו/או יש לנו אינטרסים עסקיים לגיטימיים לשמירת הסכמתך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מחוקיות השימוש במידע האישי אודותיך שבוצע לפני ביטול ההסכמה כאמור. 

2.3 מינימזציה של עיבוד המידע - אנו מעבדים ומאחסנים מינימום של המידע האישי שלך, ורק בהתאם לצורך ובכדי לספק לך את השירותים שלנו.

2.4 הזכות להישכח – ניתן לבקש מחיקה של כל המידע האישי שלך המוחזק על ידינו או חלק ממנו. עם קבלת בקשתך לכתובת הדוא"ל privacy@shlomo.co.il נסיר את המידע האישי שלך מכל הרשומות שלנו, בהקדם האפשרי ובמידת האפשר מבחינה טכנית, אלא אם כן יש בסיס משפטי אחר להמשך עיבוד המידע ושמירתו. אנו מבקשים את הבנתך כי במקרה של מחיקה של מידע אישי לבקשתך, יתכנו מצבים בהם לא נוכל לספק את מלוא השירותים באמצעות האתרים, האפליקציות וממשקים אחרים, כולם או חלקם. בבקשת המחיקה שלך, נכללת הסכמתך ללא סייג לויתור על כל טענה כנגד שלמה ו/או אי-יכולתה לספק שירותים כאמור. לתשומת לבך, בקשתך למחיקה עשויה להידחות על ידינו  מפאת חוסר במידע רלוונטי מספק ונדרש בכדי להיענות לבקשתך.

2.5 תיקון נתונים – ניתן לבקש תיקון למידע האישי שלך המוחזק על ידינו, או חלק ממנו. עם קבלת בקשתך לכתובת הדוא"ל privacy@shlomo.co.il נעדכן את המידע האישי שלך בכל רשומותינו, בהקדם האפשרי ובמידת האפשר מבחינה טכנית, אלא אם כן יש בסיס משפטי אחר להמשך עיבוד המידע. לתשומת לבך, בקשתך לתיקון מידע עשויה להידחות על ידינו מפאת חוסר במידע רלוונטי מספק  ונדרש בכדי להיענות לבקשתך.

2.6 שקיפות וניידות של מידע אישי - אתה רשאי לפנות אלינו לקבלת מידע על סוג המידע האישי שאנחנו מעבדים  אודותיך. אתה גם זכאי לקבל מידע זה בצורה פשוטה וקריאה באופן דיגיטלי, בכפוף לשיקולים טכניים ושיקולים שבדין. ככל והנך מעוניין, אנא העבר את בקשתך אלינו לכאן privacy@shlomo.co.il .

2.7 קבלת החלטות אוטומטית על בסיס הנתונים האישיים שלך  – אנחנו עשויים לקבל החלטות בנוגע ליחסים העסקיים שלנו איתך, על בסיס פעולות עיבוד אוטומטיות ללא התערבות אנושית. אנו מתחייבים לתת לך את ההזדמנות להתערבות אנושית בהחלטה כזו, ולהביע את נקודת המבט שלך, וכן לקבל הסבר על ההחלטה. תוכל לבקש הסבר על ההחלטה, באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל  privacy@shlomo.co.il.

2.8 מידע אישי אודות ילדים וקטינים - אנו לא אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי הנוגעים לילדים וקטינים מתחת לגיל 16 שנים, אלא אם כן אנו מחויבים על פי חוק. אם נודע לנו כי הועבר ו/או נאסף על ידינו מידע אישי בנוגע לילדים וקטינים מתחת לגיל 16 שנים ללא הסכמה מדעת של הורה או אפוטרופוס חוקי, אנו נמחק מידע אישי זה ללא עיכוב. תוכל לבקש מחיקת מידע זה, באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל privacy@shlomo.co.il.

2.9 בנוגע ליישום זכויותיך בעניין הגנת המידע האישי ופרטיות המידע שלך, שלמה מחויבת לספק מענה  לבקשתך תוך זמן סביר ובשקיפות. לשאלות הנוגעות לזכויות אלה, אנא צרו עמנו קשר בכתובת: privacy@shlomo.co.il

 3.  מדוע שלמה משתמשת במידע האישי שלך?

3.1 שלמה משתמשת במידע האישי שלך, על מנת לספק את השירותים המבוקשים על ידך ולעבד את הבקשות שלך.

3.2 המידע האישי שלך משמש גם עבור קובצי cookies ומעקב באתרים ובאפליקציות המאפשרים להבדיל אותך ממשתמשים אחרים, ולשפר את השימוש שלך בממשקים אלה. השימוש ב- cookies מבטיח שתוכן באתרים, באפליקציות ובממשקים רלוונטיים אחרים, מוצג בצורה היעילה ביותר עבורך.

3.3 מידע נוסף על השימוש שלנו בקובצי cookies ובמעקב נמצא במדיניות השימוש ב- cookies כמפורט להלן.

4.     סוגי המידע האישי שאנו אוספים ומטרותיו

4.1 המידע האישי שנאסף ושנעשה בו שימוש מוגבל אך ורק למידע הנחוץ לנו כדי לספק לך את השירותים שאנו מספקים במהלך העסקים השוטף שלנו, תוך הגנה על המידע וקיום חובות רגולטוריות אחרות. הגישה למידע שלך, אשר כוללת גם גישה פיזית, מוגבלת לעובדים ולצדדים שלישיים המתקשרים עמנו והם משתמשים בו למטרות המפורטות להלן בלבד.

4.2 יתכנו נסיבות בהן נבקש ממך מידע אישי רגיש בקשר למצבך הבריאותי, על מנת לספק לך שירותים שבתחום העיסוק השוטף שלנו. במקרה כזה, נשתמש במידע זה אך ורק למטרות אלה ונמחק אותו כאשר המטרה שעבורה נאסף או מעובד המידע הסתיימה, אלא אם כן קיימת חובה משפטית שלא למחוק מידע זה. 

4.3 המידע שנאסף ומעובד כולל גם מידע כללי המשמש למטרות טכניות, וכמו כן, בהתאם לשירותים שתבחר ותשתמש בהם, מידע אישי כגון שם, פרטי קשר, מספר זיהוי, שם ספק האינטרנט שלך , כתובת ה- IP שלך, סוג הדפדפן ותוכנת המערכת שלך, וכן מידע בנוגע לאתרים שבהם ביקרת לפני כניסתך לאתרי שלמה וליישומים של שלמה, כולל מילות מפתח המשמשות לחיפושים ואתרים שמהם נכנסת (לדוגמה, מנוע חיפוש או מקושר תוֹכֶן).

4.4 עיבוד אוטומטי של המידע האישי שלך עשוי להתרחש, כפי שקורה לרוב הארגונים הפועלים באתרי אינטרנט ובאפליקציות, ואנו אוספים מידע מסוים באופן אוטומטי ומאחסנים אותו בתיקיות מיוחדות (log files). מידע זה כולל אך אינו מוגבל לכתובות IP, סוג הדפדפן, ספק שירותי האינטרנט, דפי הפניה ויציאה, מערכות הפעלה, חותמת תאריך / שעה ונתונים של הקלקות. אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את האתר ואת האפליקציות, לעקוב אחר תנועות המשתמשים דרכן ולאסוף מידע על בסיס המשתמשים שלנו בכללותו. אנו עשויים לקשר מידע שנאסף באופן אוטומטי למידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות, כגון איתור ומניעת פעילות הונאה, וכן למטרות אחרות.

4.5 כאשר שירותים של שלמה מתקבלים אצלך דרך אתרי האינטרנט, האפליקציות וממשקים אלקטרוניים אחרים, יתכן ותהיה הפנייה לספקי צד שלישי (לדוגמה, ספקי שירות תשלומים, כולל כרטיס אשראי או ספקי תשלום מקוונים, ו/או שירותי מיקום וכיוצ"ב). כאשר אנו משתמשים בספקי צד שלישי, אנו מסתמכים על ספק השירות שמעבד את המידע האישי, על מנת לספק שירותים אלה, אנו נדרוש חוזית שתהליכי העיבוד של צד שלישי זה יעמדו בהוראות הגנה על המידע וחוקים ותקנות אחרים החלים על שירותי עיבוד אלה. אנא בדוק את תנאי ההגנה הרלוונטיים של ספק השירות הרלוונטי ואת ציותו לחוקים הרלוונטיים לפני השימוש בשירותים של כל צד שלישי כזה. אותו ההסדר חל על כל הקישורים אל אתרי האינטרנט של צד שלישי, רשתות אחרות, מפרסמים וכו'. מומלץ להיזהר ולבדוק את מדיניות הפרטיות של צד שלישי כלשהו ואת הציות לחוקים, לפני שתספק להם את המידע האישי שלך אליהם.

4.6 לידיעתך, אנו רשאים  להעביר את המידע שלך לצד שלישי, אם אנו נדרשים לעשות זאת על פי החוק החל, צו בית המשפט או רגולציה אחרת; או אם גילוי זה אושר בדרך אחרת ונדרש בכל חקירה פלילית או משפטית או הליך והכל בהתאם לדין החל.

4.7 יתכנו מצבים שבהם אנו נצטרך להעביר את המידע האישי שלך למטרות שתוארו לעיל לצדדים שלישיים, כולל צדדים שלישיים שנמצאים במקומות מחוץ למדינה שבה אתה נמצא פיזית, ואשר עשויים לכלול מדינות אשר עשויות שלא לדרוש רמה שווה של הגנה על המידע האישי שלך בהשוואה לרגולציה בארץ שלך. בקבלת מדיניות זו, ניתנת הסכמתך להעברת מידע כאמור בסעיף זה.

5.     ההגנה שלנו על המידע האישי שלך ופרטיותו

5.1 אנו נוקטים בכל האמצעים הטכניים והארגוניים המקובלים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני אובדן, שינוי, גניבה או גישה של צדדים שלישיים בלתי מורשים.

5.2 לא נמכור, נשתף, נעביר או נשתמש בנתונים שאנו אוספים ממך למטרות אחרות מאלה מפורטות במפורש במדיניות זאת.

5.3 אנו נמחק את המידע האישי שלך כאשר המטרה העסקית שעבורה נאסף או מעובד המידע הסתיימה, או אם כללי הגנת המידע החלים מחייבים אותנו למחוק מידע אישי זה.

5.4 אף על פי כן, יודגש כי שלמה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק או הפסד הנובע משימוש לא נאות או מכל הפרה של פעולות אבטחה המביאה להרס, אובדן, שינוי, גילוי או גישה לא מורשית של המידע אישי שלך.

 

6.     מדיניות cookies

6.1 מדיניות זו חלה על הדרך שבה אנו אוספים ומאחסנים מידע באמצעות cookies במהלך הפעילות העסקית שלנו, לרבות באמצעות אתרי אינטרנט, אפליקציות וממשקים אלקטרוניים אחרים עם נשואי מידע שאנו מפעילים.

6.2 הערה חשובה: בשימוש באתר של שלמה על ידך, אתה נותן את הסכמתך למדיניות cookies זו.

6.3 מהו קובץ cookie ?  מדובר בקובץ קטן שנשלח מאתר אינטרנט, אשר מאוחסן על ידי דפדפן האינטרנט שלך. המידע בקובץ ה- cookie משמש לזיהוי המפגש האחרון שלך עם שלמה . קובצי cookie אינם יכולים להתקין תוכנות זדוניות כגון וירוסים במכשיר שלך.

6.4 מדוע אנו משתמשים בקובצי cookies ? אנו משתמשים בקובצי cookies כדי לשמר ולשמור על הגדרות המשתמשים של והעדפותיהם הנבחרות במהלך הגלישה באתר ולשפר את חווית המשתמש, לשמירת העדפות המשתמשים החוזרים לשימוש עתידי (למשל, מיקום גיאוגרפי, נגישות והזמנות שפה והעדפות), וכן לניתוח סטטיסטי של ביצועי האתרים ואפליקציות, ניתוח המגמה, ניטור שגיאות זיהוי.

6.5  מהיכן מגיעים קובצי cookies  ? מקורן משני סוגים של מקורות:

6.5.1 צד שלישי. סיווג זה מתייחס לאתר האינטרנט שמציב את קובץ ה- cookie. קובצי cookies של צד שלישי הם קובצי cookies שהוגדרו על ידי דומיין שאינו האתר שבו המשתמש מבקר. אם משתמש מבקר באתר וישות אחרת מגדירה קובץ cookie דרך אתר זה, זה יהיה קובץ cookie של צד שלישי.

6.5.2 קובצי cookie של צד ראשון הם אלה שנקבעו על ידי אתר אינטרנט שמבקר אותו המשתמש באותה עת.

6.6 כאשר אתה מבקר בפעם הראשונה באתרים ובאפליקציות של שלמה תקבל את האפשרות לקבל או לדחות את השימוש בקובצי cookies. ניתן גם לשלוט בשימוש בקובצי cookies ברמת הדפדפן הפרטי, וניתן למצוא הוראות לניהול השימוש בקובצי cookies עבור הדפדפנים הבאים, בכתובת:

·     Google Chrome

·     Internet Explorer

·     Firefox

·     Safari

·     Safari Mobile

·     Opera

6.7 אם בחירתך היא לא להצטרף לקובצי cookies, עדיין קיימת אפשרות להשתמש באתרי האינטרנט ובאפליקציות, אך ייתכן שהשימוש שלך בתכונות מסוימות מוגבל או לא זמין. דפדפנים רבים מאפשרים הפעלת מצב פרטי שדרכו הcookies  נמחקות תמיד לאחר הביקור,  ויש בכך ויתור ללא תנאי על כל תביעה או דרישה בעניין זה. אם ברצונך לבטל את הצטרפותך לפרסום המבוסס על תחומי עניין, לחץ על: <http://preferences-mgr.truste.com/>. מי שנמצא/ת באיחוד האירופי - יש ללחוץ על <http://www.youronlinechoices.eu/> .

6.8 "אל תעקוב אחרי" / "מצב פרטיות" הינם פונקציות המאפשרות למשתמשים לבטל את המעקב אחר אתרי אינטרנט לכל מטרה, כולל שימוש בשירותי ניתוח, רשתות פרסום ופלטפורמות חברתיות. האפשרויות קיימות במספר דפדפנים, כולל:

·     Firefox

·     Internet Explorer

·     Chrome

·     Safari

·     Opera

6.9 אם הפעלת את הפונקציה "אל תעקוב" בדפדפן שלך, לא יבוצע מעקב אחריך. זאת בנוסף ליציאתך מתוך איסוף המידע עבור הנתונים הסטטיסטיים של האתרים והאפליקציות.

6.10 קטגוריות של קובצי cookies בהם אנו משתמשים - שלמה מציבה בעדיפות גבוהה את האבטחה והסודיות של המידע המאוחסן בcookies הקבועים שבהן אנו משתמשים. הקטגוריות בהן אנו משתמשים הן:

  • Performance cookies - קובצי cookies אלה מאפשרים לבעלי אתרים לעקוב אחר ההתנהגות שלך כמבקר באתר וכדי למדוד את ביצועי האתר ולשפר את חווית המשתמש שלך.
  • Functionality cookies- ישנם סוגים שונים של קובצי cookies בקטגוריה זו, והם משמשים להתאים את האתר לשימושך האישית באמצעות האפשרויות שאתה מציין, כגון ציון העדפת השפה שלך.
  • Targeting cookies- קובצי cookies אלה עוזרים במעקב אחר מודעות רלוונטיות עבורך. הם עוזרים לרשום את השימוש שלך במודעות אלה, כולל מגבלות על מספר הפעמים שבהן אתה צופה בהן.

6.11 לשאלות על השימוש ב-cookies על ידי שלמה, ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת privacy@shlomo.co.il .

 

***


חזרה לעמוד הבית - השכרת רכב

Developed by Inmanage / Branded by Commando Solo

כניסת סוכנים:

התחברו לקבלת המידע האישי שלכם
שם משתמש
שדה חובה
סיסמה
שדה חובה
×

תנאים

המתינו בבקשה...