/
1 נתוני השכרה
2 בחירת רכב
3
פרטים אישיים
4
אישור
08-9191400 התנתקות

חוזה שכירות השכרה בישראל

 

גרסה : נובמבר 2020

תנאי חוזה ההשכרה ללקוחות מזדמנים

שלמה תחבורה (2007) בע"מ, ח.פ. 514065457 (להלן: "המשכירה") משכירה בזאת לשוכר כהגדרתו להלן את הרכב שפרטיו מפורטים בחוזה זה וכן כל רכב שיבוא במקומו.

הוראות חוזה ההשכרה וכל התחייבויות השוכר יחולו, ביחד ולחוד, על השוכר, הנהג הראשי, בעל כרטיס האשראי והנהגים הנוספים (לעיל ולהלן ביחד: "השוכר") וזאת מבלי לגרוע מאחריות השוכר, הנהג הראשי ובעל כרטיס האשראי על כל שימוש ברכב ו/או על כל נזק שייגרם לרכב גם אם נעשה כשהרכב היה בשימוש אחרים.

1.      תקופת השכירות ומועד החזרת הרכב

1.1.   הרכב נמסר לשוכר לתקופה קצובה מראש, במצב תקין וללא פגמים ו/או ליקויים, למעט אלו שסומנו  בטופס מסירת הרכב. השוכר מתחייב להחזיר את הרכב למשכירה באותו מצב, במקום ובתאריך ההחזרה המוסכם המצוינים בחוזה זה. למען הסר ספק, יובהר כי רק במועד החזרת הרכב לסניף המשכירה, תגיע תקופת השכירות לסיומה והשוכר יחויב בהתאם לימים בהם הרכב היה בחזקתו ובכפוף למחירון.

1.2.   הארכת תקופת ההשכרה מעבר לתקופה הנקובה בחוזה זה, כפופה לאישור המשכירה. במקרה של הארכת תקופת ההשכרה ימשיכו לחול כל תנאי החוזה ויחייבו את השוכר לרבות לעניין הרשאה לחיוב כרטיס האשראי, אחיזת מסגרת האשראי והגדלתה וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המשכירה להתנות את הסכמתה בשינוי דמי השכירות לתקופה המוארכת.

1.3.   לא החזיר השוכר את הרכב במועד ההחזרה המצוין בחוזה, ללא שקיבל את הסכמת המשכירה לכך, יהווה הדבר הפרת חוזה והשוכר יחויב בדמי שכירות לתקופת ההפרה ("דמי הפרה") כנקוב בחזית חוזה השכירות, בגין כל יום איחור עד למועד השבת הרכב למשכירה ובלא שהדבר יחשב כריפוי הפרת השוכר את החוזה, והמשכירה תהא זכאית לכל התרופות שבסעיף 6 להסכם ו/או בדין.

1.4.   שעות הפעילות של סניפי המשכירה, הפרוסים בכל רחבי הארץ, יהיו בהתאם למועדים הקבועים באתר האינטרנט של המשכירה.

1.5.   במקרה של החזרת הרכב לפני תום מועד ההשכרה, ייחוייב השוכר בגין דמי ההשכרה בהתאם לתעריף ההשכרה היומי מוכפל בימי ההשכרה בפועל.

1.6.   התשלום הינו בגין ימי השכרה מלאים (24 שעות). לא יינתן כל החזר בגין השכרה לחלקי ימים. במקרה של איחור בהחזרת הרכב העולה על חצי שעה, יחויב השוכר במחיר של יום השכרה נוסף מלא.

1.7.   במועד סיום ההשכרה ו/או מיד עם קבלת הודעה על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המשכירה, השוכר מתחייב להשיב את הרכב במצב תקין, וכפי שנמסר לו, לאחד מסניפי המשכירה, כשהרכב ריק מכל חפץ השייך לשוכר ו/או מי מטעמו.

1.8.   ניתן להודיע על ביטול העסקה בהתאם להוראות הסכם זה והדין בכל אחת מן הדרכים הבאות:

בדואר רשום בכתובת: קרית שלמה צריפין ,ת.ד-377 ניר צבי ,7290500

בדואר אלקטרוני בכתובת SH-Moked-Sherut@Shlomo.co.il

בסניף באחד מסניפי ההשכרה

בפקס 089190895

באתר האינטרנטWWW.SHLOMO.CO.IL

בטלפון: 08-9191111

בהודעת הביטול עלייך למסור את שמך המלא ומספר ת.ז.

2.      השימוש ברכב

2.1.   השוכר שוכר את הרכב לנהיגה עצמית בלבד ואין הוא רשאי לעשות שימוש ברכב לכל מטרה זרה ו/או בלתי חוקית. השוכר אינו רשאי למסור ו/או להעביר ו/או להשכיר ו/או ליתן זכות שימוש לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את הרכב ו/או להמחות זכויותיו .

2.2.   מורשים לנהוג ברכב אך ורק נהגים הרשומים בחוזה או נהגים נוספים שקיבלו את אישור המשכירה בכתב.

2.3.   השוכר מצהיר כי בדק את הרכב ומתקניו (לרבות צמיגים, כלי עזר ואביזרים אחרים), מצא אותם במצב טוב תקין ומתאימים לצרכיו ובהתאם ל"טופס המסירה".

2.4.   השוכר מתחייב לנהוג ברכב כמנהג בעלים זהיר השומר על רכושו, לעשות בו שימוש זהיר וסביר, על פי כל דין ותקנות התעבורה בפרט, ובהתאם לתנאי חוזה זה ולא לגרום לרכב כל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן, בין בזדון ובין בחוסר אכפתיות ו/או ברשלנות.

2.5.   השוכר מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים לשם שמירה על הרכב, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו הנהג יוצא מן הרכב ינעלו כל דלתות הרכב (לרבות דלת המטען) וחלונות הרכב ויינקטו כל אמצעי המיגון הקיימים. בשום מקרה לא יושארו מפתחות הרכב במתג ההתנעה או ברכב, הרכב יוחנה רק במקומות חנייה מוסדרים, ומפתחות הרכב יוחזקו ביד שוכר הרכב במקום שמור ומאובטח אשר אינו גלוי לעין. שוכר הרכב מתחייב להחזיר את מפתחות הרכב למשכירה במועד החזרת הרכב שאם לא כן יישא בכל נזק ו/או אבדן שייגרם לרכב גם לאחר סיום תקופת ההשכרה.

2.6.   השוכר מתחייב כי לא ינהג ו/או ישתמש ברכב, בין בתמורה ובין שלא, כדלקמן:

2.6.1.      תחת ההשפעה של משקאות משכרים.

2.6.2.      תחת ההשפעה של תרופות מטשטשות ו/או סמים כלשהם.

2.6.3.      קיימת לגביו בעיה גופנית או נפשית העלולה לפגוע ביכולתו להשתמש ברכב.

2.6.4.      ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב או שהינו נהג צעיר ו/או חדש, ולא נרכש בעבורו כיסוי מתאים.

2.6.5.      למטרות בלתי חוקיות ו/או כל שימוש בלתי מורשה על פי דין

2.6.6.      לצורכי גרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחרים ו/או חפצים אחרים

2.6.7.      לתחרויות ו/או מבחנים ו/או הוראת נהיגה

2.6.8.      לצורך הסעת נוסעים ו/או משא בשכר ו/או כנגד תמורה ישירה ו/או עקיפה לצורך הובלת מטען

2.6.9.      בדרכים לא סלולות ו/או בכל דרך אשר עשויה להסב נזק לרכב ו/או באזורים אשר מחוץ לריבונות מלאה של מדינת ישראל.

2.6.10.  לא יסעו ברכב מספר נוסעים מעבר למורשה על פי חוק ו/או יועמס מטען מעבר למורשה.

2.6.11.  לא יעשה שימוש ברכב לצרכי אלימות / פשע

2.6.12.   לא יעשה שימוש במקום שביתה, מהומות או פעולת פועלים שובתים או מושבתים או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה ו/או הסדר הציבורי

2.7.   השוכר מתחייב לבדוק, מעת לעת, ולמלא במקרה הצורך שמן במנוע ו/או בתיבת ההילוכים האוטומטית, מים במצנן, כמות אויר נכונה בצמיגים, דלק מסוג המתאים לרכב, וכל פעולה ו/או בדיקה הנדרשת לצורך הפעלה תקינה של הרכב ולהודיע למשכירה בכל מקרה בו תידרש תוספת ו/או החלפה ו/או התערבות ו/או ידיעת המשכירה כתוצאה מהבדיקה.

2.8.   חל איסור מוחלט על השוכר לתקן עצמאית את הרכב במקרה של נזק או תאונה (למעט תיקון תקר או החלפת צמיג לצמיג חדש העומד בתקן הישראלי). השוכר מתחייב לפעול בהתאם להוראות סעיף 5לחוזה בכל אירוע.

2.9.   השוכר מתחייב שלא לבצע טיפולים, תיקונים ו/או שינויים ברכב, וכי בכל מקרה שיידרש טיפול ו/או תיקון ו/או שינוי כלשהו להודיע לאלתר למשכירה לדאוג להעברה מיידית של הרכב למוסך המשכירה ו/או לפעול בהתאם להנחיותיה.

2.10. השוכר מתחייב להביא את הרכב לבדיקה תקופתית של המשכירה, בהתאם למד האוץ הרשום במדבקה הצמודה לשמשה הקדמית, ולקיים את הוראות המשכירה והנחיותיה כפי שיינתנו ולאפשר בדיקת הרכב על ידי המשכירה על פי דרישתה.

2.11. חל איסור מוחלט לעשן ברכבים ו/או להסיע בעלי חיים.

2.12. במקרה בו רכב יוחזר במצב ניקיון שאינו סביר, יישא השוכר בכל נזק שייגרם למשכירה לרבות תשלום בגין ניקוי מיוחד ודמי טיפול.

3.      נזקים כיסויים ואחריות

3.1.     דמי השכירות כוללים ביטוח חובה לשוכר ולנהגים המורשים בלבד. השוכר יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לרכב חלפיו וחלקיו, לרבות אבדן ו/או גניבה אלא אם מצוין אחרת בחוזה זה.

3.2.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו ייעשה שימוש ברכב שלא בהתאם להוראות חוזה זה ו/או לדין, לא יחול כל כיסוי נזקים ו/או אבדן ו/או גניבה שייגרמו לרכב חלפיו וחלקיו, לרבות כיסויים שרכש השוכר או שכלולים בדמי השכירות, והשוכר יישא במלוא הנזק שייגרם לרכב, חלפיו וחלקיו (כולל בגין אבדן ו/או גניבה) ו/או לצד ג'.

נזק היינו נזק ישיר מכאני או פח (בין אם תוקן ובין אם לאו), בהתאם להערכת שמאי (אלא אם הוסכם אחרת) וכן נזק עקיף לרבות אך לא רק ימי השבתת הרכב, אבדן הכנסה, ירידת ערך, גרירה, אחסון, עלויות אדמיניסטרציה ועובדים וכל עלות אחרת הקשורה במישרין או בעקיפין עם הנזק שנגרם ושייגרמו לרכב ו/או למשכירה ו/או לצד ג'.  

למען הסר ספק, גניבת חלק מחלקי הרכב או אובדן חלק מחלקי הרכב ואביזריו יראו לעניין הפיצוי כנזק לרכב.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, במקרה של נזק במרכב תחתון ו/או נזק שנגרם לרכב כתוצאה משימוש ברכב שלא בהתאם להוראות חוזה זה, ובגינו השוכר יידרש לשאת במלוא הנזק – יהיה השוכר רשאי לבדוק את הרכב על ידי שמאי מטעמו ובלבד שיעשה הדבר באופן מידי ובסמוך למועד קרות הנזק.

במקרה של גניבה או אובדן כאמור לעיל בסעיף 3.2, ישלם השוכר למשכירה את מלוא שווי הרכב כקבוע במחירון "לוי יצחק" (כולל תוספות והפחתות), נכון למועד הגניבה או האובדן.

3.3.     למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי השוכר יישא במלוא הנזק, גם במקרה בו רכש ביטול דמי השתתפות, במקרים המפורטים להלן:

3.3.1.    השימוש ברכב נעשה שלא בהתאם להוראות סעיף 2לחוזה זה.

3.3.2.    האירוע (לרבות קלקול ברכב) נגרם ברשלנות / בזדון ו/או בחוסר אכפתיות מצד השוכר ו/או מי מטעמו.

3.3.3.    הפרה של השוכר ו/או מי מטעמו את הוראות חוזה זה ו/או הוראות כל דין

3.3.4.    בכל מקרה של נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לרכב אשר לגביהם לא קיים ו/או לא נרכש כיסוי נזקים ו/או אשר אינם מכוסים במסגרת חוזה זה.

3.3.5.    נזקים למרכב הרכב ו/או גחון אשר אינם נובעים מהתנגשות עם רכב צד ג' הינם באחריות השוכר בלבד ואינם כלולים בכיסוי כלשהו. מרכב תחתון ו/או גחון הינם תחתית הרכב ו/או כל חלק שבתחתית הרכב, לרבות חלקי פח, מתלים, פגוש קדמי, מגן מנוע תחתון, גשר מצננים, מצננים ומעבה למזגן, אגן שמן מנוע וחיישן גובה שמן, אגן שמן גיר ומערכת פליטה

3.3.6.    בכל מקרה של לכלוך וכתמים בפנים הרכב, הנובעים משימוש בלתי סביר או בלתי רגיל ברכב.

3.3.7.    בכל מקרה של נזקים לצמיגים ו/או לשמשות  -  למעט אם רכש כיסוי צמיגים ושמשות.

3.3.8.    במקרה של איבוד המפתח של הרכב.

3.4.   נזק קטן

במקרה של שריטה קלה, שפשוף, מעיכה או נקישה לרכב (להלן – נזק קטן) יחויב השוכר בהתאם לסכום המפורט בדף הראשון של החוזה, וכאשר ישנם מספר נזקים קטנים באותו המוקד יחוייב השוכר עד לגובה ההשתתפות העצמית.

מוקד הינו- כל אחד מחמשת צדי הרכב.

3.5.     רשימת כיסויים

3.5.1.    ביטוח חובה – בהתאם לפוליסת אחריות לנזקי גוף, הנדרשת לפי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל – 1970. ההוראות, התנאים והסייגים של הפוליסה האמורה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

3.5.2.    כיסוי בגין נזקי פח וגניבה - למעט כאמור בס"ק 3.5.7 לחוזה זה, דמי השכירות כוללים כיסוי בגין נזקי פח וגניבה, בכפוף לתנאי חוזה זה  ולתשלום דמי השתתפות בשיעור המפורט בדף הראשון של חוזה זה, וזאת בגין כל אירוע ו/או מוקד ו/או תקלה שנגרמה על ידי השוכר, למעט אם רכש השוכר במעמד חתימת החוזה "ביטול דמי השתתפות בנזקים וגניבות" כמפורט בסעיף 3.5.3לחוזה.

על אף האמור לעיל, במקרה של נזק אשר עלות תיקונו בהתאם להערכת שמאי ו/או המשכירה  נמוכים מדמי ההשתתפות בנזק, תחייב המשכירה את השוכר בסכום הנמוך מגובה דמי ההשתתפות בנזק. מובהר, כי השוכר יחויב בדמי השתתפות בנזק ו/או עלות הנזק לרבות העלויות העקיפות בנזק גם במקרה בו בחרה המשכירה מכל סיבה שהיא שלא לתקן את הנזק.

3.5.3.    כיסוי בגין נזקים לצד ג' – למעט אם הוסכם אחרת, דמי השכירות כוללים כיסוי בגין נזקי רכוש לצד ג' עד לגבול אחריות של 450,000 ₪, בכפוף לתשלום  דמי השתתפות בנזק על ידי השוכר כמפורט בהסכם זה. השוכר יישא בכל נזק שייגרם לצד ג' העולה על 450,000 ₪, כשאין בחבות זו כדי לפטור את השוכר מתשלום דמי השתתפות בנזק. יובהר כי ככל שבאותו אירוע ייגרם נזק הן לשוכר והן לצד ג' יחויב השוכר בדמי השתתפות בנזק בגין כל מוקד נזק.

3.5.4.    פטור מתשלום דמי השתתפות בנזק - השוכר רשאי לרכוש מהמשכירה, במעמד חתימתו על חוזה זה, פטור מתשלום דמי השתתפות (1) בנזקי פח או (2) נזקי פח וגניבה, בסכומים המפורטים בחזית חוזה זה. ככל שרכש השוכר כיסוי כלשהו, לא יחויב השוכר בדמי השתתפות בגין האירוע המכוסה. למען הסר ספק, ככל שהכיסוי בגין נזקים ו/או בגין נזקי צד ג' אינו חל, לרבות כמפורט בסעיפים 3.2-3.3 לחוזה זה, יישא השוכר במלוא הנזקים כהגדרתם לעיל.

מובהר, כי גם במקרה בו רכש השוכר פטור מתשלום דמי השתתפות בנזקי פח וגניבות, יישא השוכר במלוא הנזק שייגרם לצמיגים או לשמשות )למעט אם רכש כיסוי ספציפי בגין נזקים אלו(.

3.5.5.    כיסוי צמיגים – השוכר רשאי לרכוש מהמשכירה כיסוי אשר בקרות תקר או קרע פתאומי לצמיגי הרכב לא יישא בתשלום מלוא הנזק, למעט נזק הנגרם עקב רשלנות השוכר – בסכום הנקוב בחזית חוזה זה.

3.5.6.    כיסוי שמשות -  השוכר רשאי לרכוש מהמשכירה כיסוי אשר בקרות נזק לשמשה לא יישא בתשלום מלוא הנזק, למעט נזק הנגרם עקב רשלנות השוכר - בסכום הנקוב בחזית חוזה זה.

3.5.7.    תייר בעל כרטיס אשראי עם כיסוי ביטוחי לרכב שכור - למרות האמור לעיל בסעיף 3.5.2 לחוזה זה, במקרה שהשוכר הינו תייר ובידיו כרטיס אשראי הכולל ביטוח רכב שכור כנגד נזקי פח וגניבות של הרכב השכור מסוג LDW מטעם חברת כרטיסי האשראי שלו, ובמידה שהשוכר התייר השתמש בכרטיס האשראי לתשלום בגין השכרת הרכב, לא יחולו הכיסויים הנקובים בסעיפים 3.5.2 ו-3.5.4-3.5.6 להסכם. כתנאי להחלת האמור בסעיף 3.5.7 זה לעיל, יחולו ההוראות הבאות:

3.5.7.1.         השוכר יציג למשכירה במועד ההשכרה כרטיס אשראי מתאים המעניק כיסוי ביטוחי במקרה של נזק ו/או תאונה ו/או גניבה בישראל בצירוף טופס אישור על כך מאת חברת כרטיסי האשראי שלו.

3.5.7.2.         במקרה של נזק מכל סוג שהוא, לרבות גניבת הרכב ו/או אבדן כללי יחויב השוכר במלוא גובה הנזק והוא שיפעל אל מול חברת כרטיסי האשראי לצורך קבלת החזר.

3.5.7.3.         מובהר, כי ככל שלא ישולם למשכירה מלוא גובה הנזק מכל סיבה שהיא, השוכר יהיה אחראי בגין כל הנזק ומבלי לגרוע מאחריותו זו, תהא רשאית המשכירה לפעול ישירות למול השוכר וכן למול חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הביטוח כדי להיפרע מיתרת חובות של השוכר וזאת מבלי להטיל עליה כל חובה ו/או אחריות לעשות כן.

3.5.8.    בכל מקרה המשכירה לא תהיה אחראית ולא יינתן על ידה כל כיסוי לנזק ו/או קלקול ו/או אבדן לרכוש ו/או לחפצים אישיים ברכב.

חתימת הלקוח כי קרא והבין את תוכנו של סעיף 3

 

  _______________________

 

4.      דמי שכירות ותשלומים נוספים

4.1.     השוכר, הנהג הראשי ובעל כרטיס האשראי מתחייבים בזאת, ביחד ולחוד, לשלם למשכירה במועד שנקבע לכך ו/או מיד עם דרישה ראשונה ככל שלא נקבע מועד (אף לאחר השבת הרכב למשכירה), את התשלומים בסכומים המפורטים בחוזה, ובמידה והסכומים אינם מפורטים, תשלומים בהתאם למחירון הרשמי של המשכירה המצוי בסניפי החברה ("המחירון הרשמי"). סעיף זה בא להוסיף ולהסביר על חיובים המוטלים על השוכר ואין באמור בו כדי לגרוע מהתחייבויותיו של השוכר לתשלום בגין פריטים שנרכשו על ידיו והמפורטים בעמוד הראשון של חוזה זה ו/או בתשלומים נוספים בהם עליו לשאת בהתאם לחוזה.

4.2.     השוכר, הנהג הראשי ובעל כרטיס האשראי אחראים תמיד לתשלום דמי השכירות וכן לכל יתר התשלומים המגיעים למשכירה בהתאם לחוזה זה עד להשבת הרכב לידי המשכירה, ולרבות חיובים שיחוייבו לאחר תקופת ההשכרה ושעילתם תקופת ההשכרה וזאת אף במקרה בו הרכב הושכר לשוכר באמצעות סוכן כלשהו ו/או הרכב נמסר לשוכר כנגד שובר הזמנה. לפיכך מתירים השוכר, הנהג ובעל כרטיס האשראי למשכירה לגבות את התשלומים מכרטיס האשראי.

4.3.     בכל מקרה שתקופת השכירות עולה על 30 יום, ישולמו דמי השכירות והחיובים הנוספים אחת לחודש קלנדארי ויתרת החיובים, ככל שתהיה, בסיום תקופת ההשכרה וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המשכירה לחייב את השוכר לאחר תום תקופת ההשכרה בגין חיובים שעילתם בתקופת ההשכרה.

4.4.     המחירים המצוינים בחוזה תקפים לתאריכים המצוינים על גבי החוזה הראשון כרונולוגית.  כל שינוי בתקופת ההשכרה יעשה בהסכמה בין הצדדים (לרבות הסכמה טלפונית) ודמי השכירות יהיו כמפורט ב"טבלת החיובים הצפויים" אלא אם הוסכם אחרת בכתב בין הצדדים.

4.5.     דמי שכירות - הינם בהתאם לתקופת השכירות ולמכסת הק"מ המפורטת בעמוד הראשון לחוזה זה.

4.6.     השוכר מתבקש לשלם את הנדרש בהתאם למטבע הכספי הנקוב בחוזה השכירות, אחרת תבוצע המרת מטבע בהתאם לנהוג במערכת הבנקאית.

4.7.     תוספת עונה – בחג המולד, בחודשי יולי אוגוסט ובחגי ישראל, יתייקרו דמי השכירות ועל השוכר להתעדכן אצל המשכירה בדמי השכירות במועדים אלו.

4.8.     תוספת בגין קילומטרים עודפים - תשלום בגין כל ק"מ נוסף מעבר למכסת הק"מ המפורטת בעמוד הראשון של החוזה.

4.9.     דלק – השוכר יישא במלוא עלות הדלק בתקופת ההשכרה. השוכר מתחייב להשיב את הרכב למשכירה עם כמות דלק במיכל הזהה לזו אותה קיבל במועד מסירת הרכב, כמצוין בדף הראשון של חוזה ההשכרה, אחרת יחויב בגין מילוי מיכל הדלק ע"פ תעריף המשכירה המפורט בחוזה זה.  למען הסדר הטוב יובהר כי כמות הדלק במיכל נמדדת בהתאם לשנתות שבמד הדלק.

4.10. תוספת תשלום על ידי אחר – תשולם בכל מקרה בו דמי השכירות וכל החיובים הנובעים מחוזה השכירות משולמים על ידי בעל כרטיס אשראי שאינו השוכר, בשיעור המפורט בדף הראשון לחוזה זה.

4.11. דמי שימוש באביזרים – השוכר יישא בעלות השימוש באביזרים אשר נמסרו לבקשתו, בהתאם למחירון המשכירה המפורט בחוזה זה. השוכר אחראי להשבת האביזרים לידי המשכירה, כפי שנמסרו לרשותו, במצב טוב ותקין, ולמעט בלאי סביר. אבד ו/או ניזוק אביזר יישא השוכר בדמי השתתפות בנזק המפורטים ליד האביזר בדף הראשון לחוזה זה.

4.12. תשלומים נוספים בהם יישא השוכר - 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יישא השוכר בחיובים נוספים בקשר עם השכרת הרכב, לרבות אך לא רק:

4.12.1.דמי טיפול בנזקי פח וגניבה – בגין נזק שייגרם לרכב באירוע תאונתי בו מעורב גם צד שלישי, ישלם השוכר, בנוסף לעלויות הנזק לרבות עקיפות ונלוות, דמי טיפול בסכום הנקוב בראשית חוזה זה, כאשר בכל מקרה לא ייעלו התשלומים בגין מוקד כל נזק (לרבות דמי הטיפול) מגובה דמי ההשתתפות. דמי הטיפול לא יושבו לשוכר גם במקרה בו שופתה המשכירה על ידי צד ג'.

4.12.2.תשלום בגין קנסות תנועה ו/או חניה -  השוכר מתחייב לשלם כל קנס או דו"ח תנועה ו/או חניה ובכלל ביחס לרכב או לחילופין לפעול לביטול הדו"ח. ככל שיופנה דו"ח או קנס כאמור למשכירה, ולרוב מופנה הדו"ח מידית עם ביצוע העבירה, המשכירה תפעל מידית להסבת הדו"ח על שם השוכר ו/או למסור את פרטיו שמסר השוכר למשכירה וכפי שמופיעים ברישומיה וזאת תוך חיוב השוכר בדמי הסבה בסך של 45 ₪ בתוספת מע"מ בגין כל דרישה ובתוספת כל סכום שתחוייב המשכירה בגין דו"ח או קנס. השוכר מצהיר ומאשר כי דמי ההסבה מקובלים בנסיבות העניין ומשקפים נכונה את עלויות המשכירה בגין הסבת הדו"ח ובכלל וכי ידוע לו שיחוייב בדמי ההסבה לרבות אם שילם את הדו"ח המקורי במועד ובכלל.   

השוכר מתחייב לעדכן את המשכירה בכתב, בכל שינוי, ככל שיחול, בקשר עם החזקת השוכר ברכב, ובפרט שינוי בפרטי השוכר ו/או פרטי הנהג ברכב. ידוע לשוכר, שככל שלא יעדכן את המשכירה, ויוודא שבוצע שינוי כאמור, תמשיך המשכירה, להסב את הדוחות ו/או הקנסות אשר יגיעו לידיה בקשר עם הרכב, על שם השוכר בהתאם לפרטים שמסר למשכירה.

השוכר מאשר ומתחייב כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין הסבת הדוחות ו/או הקנסות כאמור נגד המשכירה ו/או כל מי מטעמה.                     

4.12.3.בחתימתו על חוזה זה מאשר השוכר למשכירה להסב על שמו דו"חות חניה ותעבורה ולחייב אותו בדמי טיפול בגין כל הסבת דוח.

4.12.4.חיובים ודמי טיפול כבישי אגרה

4.12.4.1. כביש 6 –השוכר ישלם בגין נסיעותיו בכביש 6 בהתאם ל"תעריף מזדמן" (על אף שהמשכירה מחוייבת ב"תעריף וידאו") ובתוספת דמי טיפול. מומלץ לשוכר לעשות מנוי וידאו לתקופת השכירות על מנת להימנע מתשלום תעריף מזדמן ודמי טיפול. באחריות השוכר לבטל המנוי מיד עם סיום השכירות וידוע לו כי המשכירה לא תוכל לבצע החזר כספי בגין חיובים בהם יחויב השוכר.

4.12.4.2. חוצה צפון 6 –השוכר ישלם בגין נסיעותיו בכביש 6 חוצה צפון בהתאם ל"תעריף מזדמן" (על אף שהמשכירה מחוייבת ב"תעריף וידאו") ובתוספת דמי טיפול. מומלץ לשוכר לעשות מנוי וידאו לתקופת השכירות על מנת להימנע מתשלום תעריף מזדמן ודמי טיפול. באחריות השוכר לבטל המנוי מיד עם סיום השכירות וידוע לו כי המשכירה לא תוכל לבצע החזר כספי בגין חיובים בהם יחויב השוכר.

4.12.4.3. נתיב מהיר ירושלים ת"א – השוכר ישלם בגין נסיעותיו בנתיב המהיר בהתאם לתעריף הנסיעה בנתיב המהיר ובתוספת דמי טיפול. מומלץ לעצור ולשלם ישירות בעמדות התשלום על מנת להימנע מתשלום התעריף שלעיל ודמי הטיפול למשכירה.  

4.12.4.4. מנהרות הכרמל – השוכר ישלם בגין נסיעותיו במסלול מנויים במנהרות הכרמל בהתאם לתעריף הנסיעה במנהרות הכרמל. מומלץ לנסוע במסלול שאינו למנויים ולשלם במקום, על מנת להימנע מתשלום התעריף שלעיל ודמי הטיפול למשכירה.

4.12.5.הוצאות המשכירה -  כל הוצאה שהמשכירה תוציא בשל אי תשלום חוב השוכר או אי קיום התחייבויות אחרות של השוכר ע"פ הסכם זה לרבות אבדן הכנסה בקשר עם תפיסת הרכב, נזקים לרכב, החרמה, השבתת הרכב, הורדתו מהכביש, אחסנתו, שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט וכל הוצאה אחרת שהמשכירה תחוב בה בקשר לשימוש ברכב ע"י השוכר.

4.12.6.תוספות מקומיות - בגין כל החזרת ו/או לקיחת ו/או החלפת רכב בסניפי נמל תעופה תתווסף תוספת דמי נמל. במקרה של שכירת רכב מסניף אילת והחזרתו לסניף אחר או מסניף אחר והחזרתו לסניף אילת לתקופה הקצרה משלושה ימי שכירות, תתווסף תוספת "דמי לקיחה / החזרה אילת" כמפורט בחוזה זה.

4.12.7.הרחבת נהג צעיר/ חדש - נהיגת נהג חדש ו/או צעיר ברכב מותנה ברכישת מראש של הרחבת ביטוח חובה וכן הרחבת כיסוי נזקים למכונית עבור נהג צעיר ו/או חדש בעלות המפורטת במחירון החברה. הכיסוי יחול ויחוייב בהתאם עד לקבלת בקשת השוכר בכתב לביטול ההרחבה כאמור.

4.13. בדיקת קילומטרים עודפים – המשכירה תבצע בדיקת קילומטרים בעת החזרת הרכב לידיה ו/או בתום כל שנה קלנדארית. השוכר יחויב בתשלום תוספת קילומטרים העודפים בתום תקופת השכירות ו/או בתום כל שנה קלנדארית, על פי המוקדם.

5.      פעולות נדרשות במקרה של תקלה / תאונה /  גניבה / נזקים

בקרות כל תקלה ו/או תאונה ו/או גניבה ו/או נזקים ו/או כל חשד למעשה פלילי (להלן "אירוע") מתחייב השוכר ו/או מי מטעמו לפעול באופן מידי כדלקמן:

5.1.     להודיע למשכירה מיד על האירוע ועל מקום הימצא הרכב, ולדאוג כי הרכב לא יושאר ללא שמירה ו/או אמצעי זהירות נאותים.

5.2.     לנקוט מידית בכל האמצעים הנדרשים על מנת להקטין את הנזק, לרבות השבתת הרכב מידית והבאתו באמצעות גרר למוסך המשכירה ו/או כל פעולה אחרת בהתאם להנחיות המשכירה.

5.3.     במקרה של תאונה - להעביר למשכירה את כל פרטי הרכב/ים והנהג/ים המעורב/ים בתאונה, לרבות פרטי הביטוח ופרטי עד/ים לאירוע, לשתף פעולה עם המשכירה בכל הנדרש לצורך הקטנת נזקי המשכירה, וכן לסייע בידי המשכירה בכל הנדרש לצורך פיצויה המלא על ידי צד שלישי, לרבות הופעות לדיונים משפטיים, מסירת תצהירים וכד'.

5.4.     השוכר מתחייב שלא לתת לצד המעורב בתאונה ו/או כל מען דהוא כל הודאה ו/או הצעה ו/או הבטחה ו/או ויתור ו/או פשרה ו/או תשלום בקשר לתאונה, למעט פרטי הרכב, המשכירה וביטוח החובה.

5.5.     למען הסר ספק, לא פעל השוכר ו/או הנהג כאמור בסעיף זה, ישפה השוכר את המשכירה בגין כל נזקיה הישירים ו/או העקיפים.

5.6.     לדאוג כי נהג הרכב השכור המעורב באירוע יתייצב בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ - 24 שעות לאחר קרות האירוע במשרדי המשכירה וימסור הודעה בכתב בדבר האירוע, וככל שיידרש על ידי המשכירה, למסור גם הודעה על כך למשטרה ולקבל אישור מתאים מהמשטרה ולמוסרו למשכירה.

5.7.     השוכר ידווח למשכירה על כל הזמנה ו/או תביעה ו/או כתב טענות ו/או כל מסמך אחר הנוגע לאירוע שיתקבל בידיו מיד עם קבלתו.

5.8.     כל תשלום וסעד שניתן למשכירה אינו בא לגרוע מכל סעד אחר שהמשכירה תהיה זכאית לו לפי חוזה זה ו/או בדין. השוכר אינו רשאי לקבל תשלום מכל אדם ו/או גוף אשר המשכירה זכאי לו על פי חוזה ו/או בדין.

5.9.     למען הסר ספק, אי דיווח במועד ישלול מהשוכר את הכיסויים שהוענקו לו על ידי המשכירה מתוקף הסכם זה, והשוכר יישא במלוא הנזקים שנגרמו למשכירה וכן לצד שלישי באירוע.

5.10.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ארע נזק ו/או תקלה ברכב שאינה נובעת ממעשה ו/או מחדל שאינם סבירים, של השוכר ו/או נהג הרכב, תהא החברה רשאית, ע"פ שיקול דעתה, למסור לשוכר ו/או לנהג הרכב רכב אחר במקום זה שניזוק ו/או התקלקל. החברה ראשית לשנות את דעתה בדבר אחריות השוכר ו/או הנהג לנזק ו/או לתקלה ולפעול בהתאם לחוזה זה בהתאם לעמדתה החדשה.

6.      סיום החוזה

6.1.     מוסכם בזאת כי בכל מקרה בו לא יוחזר הרכב לחזקתה של המשכירה עם סיום החוזה מכל סיבה שהיא, ולאחר שנשלחה על כך הודעה בכתב, תהא למשכירה הזכות להיכנס לחצרי השוכר ו/או למקום בו נמצא הרכב ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על מנת להחזיר באופן מיידי את החזקה ברכב לידיה, וכל ההוצאות בגין כך יחולו על השוכר. השוכר מוותר בזאת על כל טענה בדבר נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרמו לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתפיסת הרכב.

6.2.     מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, מוסכם כי היה והשוכר לא ישלם במועד תשלום כלשהו החל עליו לפי חוזה זה ו/או השוכר יימצא בהליך של חדלות פירעון (פשיטת רגל / כינוס נכסים וכדומה) ו/או בכל מקרה אחר בו קיים למשכירה חשש כי השוכר לא יעמוד במלוא התחייבויותיו, תהא המשכירה רשאית להביא לסיומו של  חוזה זה ולמסור לשוכר הודעה לפיה עליו להשיב את הרכב לחזקתה באופן מיידי וכן לגבות באופן מיידי את מלוא הסכומים להם היא זכאית.

6.3.     המשכירה זכאית להביא הסכם זה לסיום מיידי בכל מקרה של גניבה ו/או תאונה ו/או מעשה פלילי ו/או תרמית ו/או מצג שוא ו/או הפרה מכל סוג של הסכם זה. המשכירה שומרת לעצמה כל זכות להשיב לידיה את הרכב בכל זמן שהוא ובכל דרך שתמצא לנכון, ללא הודעה מוקדמת לשוכר, במקרה שהשוכר יפר תנאי כלשהוא מתנאי הסכם זה, ואין באמור כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או למצות זכות מזכויותיה של המשכירה  המוקנות לה ע"פ כל דין לתבוע.

7.      כללי

7.1.     השימוש בחוזה בלשון זכר יחיד הינו לנוחות בלבד והאמור יחול גם לנשים, רבים וכו'.

7.2.     ספרי המשכירה יהוו ראיה לכאורה בדבר משך תקופת השכירות, תעריפי השכירות על כל סוגיה ונתוני הרכב.

7.3.     מוסכם בזאת כי כל סכום אשר חובת תשלומו על השוכר ואשר לא יפרע במועד תשלומו (להלן: "סכום הפיגור") יישא ריבית פיגורים בשיעור שנתי של פריים בצירוף 2.5%.

7.4.     מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך אשר יתגלה בין הצדדים בקשר לחוזה זה ו/או פרשנות ו/או הפרתו ו/או סיומו תהא הסמכות המקומית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ו/או חיפה ו/או פתח תקווה ו/או באר שבע ו/או בירושלים ו/או נצרת בלבד.

7.5.     במקרה של סתירה, תגברנה הוראות חוזה זה על הוראות חוק השכירות והשאילה, תשל"א- 1971.

 

8.      שמירה על הפרטיות

8.1.     השוכר מצהיר ומסכים שמידע אישי שלו ו/או של המשתמשים ברכב/ים, יעובדו על ידי המשכירה, במהלך פעילותה העסקית ובכדי להעניק את השירותים המבוקשים. המשכירה מתחייבת שהמידע האישי ופרטיותו יהיו מוגנים בהתאם לסטנדרטים מקובלים, וכן בהתאם לחובות המשפטיות הרלוונטיות שחלות עליה. למידע נוסף, אנא עיין ב"מדיניות הגנת המידע והפרטיות" (להלן: "המדיניות") של המשכירה כפי שהוא מופיעה באתר האינטרנט WWW.SHLOMO.CO.IL.

8.2.     השוכר מצהיר שידוע לו והוא מסכים כי איסוף, עיבוד ושימוש במידע האישי שלו ושל המשתמשים ברכב/ים, יתבצע על ידי המשכירה וכן על ידי צדדים שלישיים שפועלים מטעמה במהלך העסקים השוטף שלה ותוך כדי מתן השירותים לשוכר. לדוגמה: ספקי שירות איתור רכב וכיוצ"ב. לפיכך, השוכר מתחייב ליידע את כל משתמשי הרכב/ים, כי המשכירה מעבדת את המידע האישי שלהם כמפורט לעיל ובמדיניות ולקבל את הסכמתם לעניין זה.

8.3.     המשכירה לא תהא אחרית ולא תישא בכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרה של סעיף זה, והשוכר ישפה את המשכירה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שתשלם המשכירה בעקבות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין פגיעה ו/או נזק שתופנה אליה על ידי משתמשי הרכבים או מי מטעמם בכל הנוגע לאי הסכמה לעיבוד מידע כמפורט לעיל.

8.4.     הפרטים שהשוכר ימסור למשכירה יישמר במאגר מידע ממוחשב של המשכירה ואלו ימסרו לצד שלישי לפי חובה או סמכות שבדין ו/או בהתאם להוראת רשות מוסמכת ו/או לפי צו שיפוטי של רשות מוסמכת וכן לקבלן חיצוני או לעובדים ו/או לחברות שבקבוצת שלמה, לשם אספקת השירותים.

8.5.     ברכב עשויות להיות מותקנות מערכות לאיתור ו/או ניטור כלי רכב. השוכר נותן את הסכמתו למשכירה לעקוב אחר הרכב ולעשות שימוש בנתונים לצרכיה.

8.6.     החברה רשאית להקליט את שיחותיה הטלפוניות עם השוכר בקשר עם מתן השירותים וכן לעשות שימוש בהקלטות אלה לשם בקרה על טיב השירותים ואיכותם ולשם שיפור השירות.  

8.7.   בחתימתי מטה אני מסכים לכך שהמשכירה תהא רשאית להעביר את הפרטים והנתונים האגורים במאגר המידע הנ"ל וכן כל מידע אחר שיהיה בידה לחברות הנמנות על קבוצת המשכירה, וזאת לצרכים תפעוליים ו/או ניהוליים ולרבות לצרכי דיוור ישיר, בין בעצמה ובין באמצעות חברות הנמנות על חברות הקבוצה, ובכפוף לשמירת סודיות המידע כאמור. 

8.8.   בחתימתי מטה, אני מסכים שהפרטים שמסרתי במהלך רכישת השירותים או במהלך המשא ומתן, ישמשו את שלמה תחבורה ו/או חברות הקשורות לה לצורך משלוח דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או הודעת מסר קצר (SMS). ידוע לי שבכל עת אוכל לשלוח הודעה להסרת הפרטים שמסרתי מרשימות התפוצה של קבוצת שלמה בדרך בה קיבלתי את ההודעה ובהתאם "למדיניות הגנת המידע והפרטיות" של קבוצה שלמה המופיעה באתר WWW.SHLOMO.CO.IL

9.      חתימות

אני מאשר שקראתי את כל תנאי השכירות, התעריפים החיובים וההוראות, לרבות התחיייבותי לתשלום, קיבלתי עותק מן החוזה לידי ולאחר שהבנתי את תוכנו ומשמעותו, הנני מאשר בחתימתי את הסכמתי לכל האמור בו.

 

 

חתימה     ______________________         

  

 

חזרה לאתר השכרת רכב >>

 

Developed by Inmanage / Branded by Commando Solo

כניסת סוכנים:

התחברו לקבלת המידע האישי שלכם
שם משתמש
שדה חובה
סיסמה
שדה חובה
×

תנאים

המתינו בבקשה...