אמון הציבור

שלמה SIXT  מפעילה את אמון הציבור הבודקת את פעילותיה על בסיס קבוע.

הקוד האתי של אמון הציבור

אמון הציבור הציב כמטרה מרכזית את הצורך לקדם הגינות בעסקים בישראל, בדרך של יצירת תמריץ לעסקים לאמץ נורמות של הגינות.

פעילות בתחום מחייבת את העוסקים בו לפעול לאור כללים ברורים ומחייבים ולהקפיד על אמות מידה המשקפות נורמות אתיות גבוהות. בכלל זה חייב אמון הציבור לשמור על עצמאות ואמינות מוחלטת, להפגין עמידות מפני לחצים מכל סוג ושקיפות מלאה.


הקוד האתי של אמון הציבור בא להבטיח התנהלות חשופה לביקורת, כאשר כל גורם בארגון מחויב לתפקד בהתאם לקוד.