תקנון השעון של שלמה

תקנון תחרות –  השעון של שלמה

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1.כללי

פעילות "השעון של שלמה"  מנוהלת על ידי  ש. שלמה רכב בע"מ, ח.פ. 513763219 (להלן "עורכת התחרות"). ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשתות החברתיות.

2.הוראות כלליות

 1. הוראות תקנון זה יחולו על הפעילות המתוארת.
 2. אנא קרא את התקנון במלואו. התקנון יפורסם באתר קבוצת שלמה בכתובת   https://bit.ly/2JnWAE4  תחת השם "השעון של שלמה".
 3. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך כמתחרה בתחרות ובין עורכת התחרות ו/או מי מטעמה.
 4. המשתתף חייב  להיות בעל רישיון נהיגה בתוקף.
 5. בהשתתפותך בתחרות הנך מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה להלן וכי אתה מסכים לכל האמור בו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בקשר עם השתתפותך בתחרות. למען הסר ספק יובהר, כי אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי לשחק ו/או להשתתף בתחרות ו/או לעשות כל שימוש בתחרות למטרה כלשהי.
 6. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 8. בעצם השימוש בתחרות הנך מסכים לכך שעורכת התחרות ו/או מי מטעמה תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיך ובתמונתך אשר התפרסמה במסגרת התחרות, בין היתר לצרכי חומרים שיווקיים, פרסום, משלוח עדכונים, מידע פרסומי וכיו"ב. במידה ואינך מסכים לאמור, עליך להודיע על כך בכתב לעורכת התחרות.
 9. עורכת התחרות רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על התחרות  ו/או לצרכים אחרים של הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. 

3.השתתפות בתחרות

 1. עצם ההשתתפות בתחרות הנך מצהיר ומסכים בזאת לכל סעיפי תקנון זה.
 2. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.
 3. על מנת להשתתף בתחרות  עליך להיות עוקב (FOLLOW ׂ( ׁׂ בעמוד האינסטגרם של  קבוצת שלמה בכתובת -https://www.instagram.com/shlomogroup/
 4. ההשתתפות אסורה על עובדי קבוצת שלמה SIXT,  עובדי משרד הפרסום אשר מארגן את התחרות, משרד ההפקה אשר מארגן את התחרות וכל מי  שקשור לבניית התחרות ובני משפחותיהם .

4.אופן התחרות

          התחרות תתרחש באופן הבא:

 1. שלב ראשון – המשתתף ירשם כעוקב בעמוד האינסטגרם והפייסבוק של "קבוצת שלמה SIXT", ככל ואינו רשום.
 2. שלב שני – המשתתפים יעלו תמונות שצילמו בהתאם לפירוט שבסעיף 5 להלן אל עמוד האינסטגרם או הפייסבוק של עורכת התחרות, בין התאריכים 7/7/2019 08:00 ועד לתאריך 31/8/2019 23:59 (להלן: "תקופת התחרות").
 3. שלב שלישי – עד ליום 14.9.2019, יוכרזו השעה שנבחרה מבעוד מועד כשעה הזוכה, וכן הזוכה בתחרות , זאת באמצעות שידור לייב בפייסבוק בעמוד של שלמה ובעמוד של סמיון גרפמן (Semion Grafmanׂׂ)
 4. עורכת התחרות רשאית לשנות את תקופת התחרות , לקצרה או  להאריכה, ללא הודעה מוקדמת.

5.מהי התחרות השעון של שלמה וכיצד ניתן לזכות בפרס

 1. עורכת התחרות בחרה מתוך 24 שעות היממה מועד מדויק (שעה + דקות) (להלן: "השעה הזוכה"), אותו תחשוף רק לאחר סיום תקופת התחרות.
 2. במסגרת התחרות  יהיה על המשתתפים לצלם את עצמם עם "השעון של שלמה" אשר ממוקם בנתב"ג טרמינל 3 או באתר האינטרנט של הקבוצה בכתובת https://www.shlomo.co.il/ בעמוד הראשי.
 3.  לאחר שהמשתתף וידא שהוא "עוקב" באינסטגרם ובפייסבוק של קבוצת שלמה, עליו להעלות את התמונה לאינסטגרם "Shlomo group"  או לעמוד הפייסבוק  "קבוצת שלמה SIXT " בציון ההאשטג  shlomotime#

יש לעלות תמונה ברורה  כאשר כל ספרות השעון מופיעות במלואן

 1. רק תמונות אשר ימצאו בהאשטג  shlomotime#, ויפורסמו ע"י בעל התמונה,  תוכלנה לזכות בפרס.
 2. רק תמונות שפורסמו בין התאריכים המפורטים בסעיף 4.ב. לעיל תשתתפנה בתחרות.

6.תהליך וחוקיות בחירת הזוכים:

 1. א.בתחרות יבחר זוכה אחד.
 2. ב.צוות השיפוט של התחרות יהיה מטעם עורכת התחרות ו/או חברת ההפקה ו/או מי מטעמם (להלן: "השופטים").
 3. ג.השופטים  יהיו אמונים על בחירת הזוכה, על פי כמה קריטריונים וביניהם:
  1. ג.1.המשתתף הינו "עוקב" בעמוד הפייסבוק וגם בעמוד האינסטגרם של "קבוצת שלמה".
  2. ג.2.המשתתף צילם תמונה מלאה וברורה של כל הספרות של השעון של שלמה.
  3. ג.3.המשתתף העלה את התמונה ל - shlomotime# באינסטגרם או בפייסבוק.
  4. ג.4.ככל ותפורסמנה מספר תמונות עם השעה הזוכה, תינתן עדיפות לראשון שהעלה את התמונה, בהתאם לתצוגה של אפליקציית אינסטגרם או פייסבוק. ככל ותפורסמנה מספר תמונות עם השעה הזוכה, באותה העת בדיוק, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק, עורכת התחרות תבחן את זמן העלאת התמונה באמצעות בדיקת תוכנה והמשתתפים מנועים מלעלות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בנושא.
  5. ג.5.ככל ותפורסמנה מספר תמונות עם השעה הזוכה באותה הדקה בדיוק, תינתן עדיפות לתמונה שצולמה בנתב"ג על פני תמונה שצולמה באתר האינטרנט.
  6. ג.6.ככל ותפורסמנה מספר תמונות זוכות באותה הדקה בדיוק, וכולן צולמו בנתב"ג- תינתן עדיפות לתמונה שפורסמה באינסטגרם על פני תמונה שפורסמה בפייסבוק.
  7. ג.7.עורכת התחרות רשאית לעלות פוסט בפייסבוק, אשר יעלה בתאריך 7.8.2019 בשעה 14:00 עד ה- 11.8.2019 בשעה 23:59 שיאפשר למגיבים לפוסט (להלן: "המגיב") להשתתף אף הם בתחרות. במקרה זה, הפוסט יופיע במשך 24 שעות בעמוד הפייסבוק של עורכת התחרות  https://www.facebook.com/ShlomoSixt , והמעוניינים ליטול חלק בתחרות יגיבו לפוסט ובתגובתם ינקבו בשעה מדויקת (שעה+ דקה) שהיא לדעתם השעה הזוכה. יובהר, כי בבחירת הזוכה תינתן עדיפות למשתתפים אשר העלו תמונתם בהתאם להנחיות סעיפים ג'1- ג'6 וזאת אף אם מגיב נקב בשעה הזוכה.
 1. ד.ככל ולא היה משתתף אשר העלה את תמונתו עם השעה הזוכה, כפי שנקבעה על ידי עורכת התחרות, אזי ייבחר המשתתף אשר העלה תמונתו ראשון עם שעה הקרובה ככל האפשר לשעה הזוכה.

7.הפרס

הזוכה במקום הראשון בתחרות יזכה:

בשימוש ברכב יונדאי I10  (להלן: "הרכב") למשך 3 שנים רצופות (להלן: "תקופת השימוש")

8.דגשים חשובים לגבי הרכב

 1. תנאי השימוש ברכב הינם בהתאם לחוזה חכירה (להלן: "החוזה") של עורכת התחרות או מי מטעמה, המצורף כנספח א' לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 2. תקופת השימוש נספרת מרגע מסירת הרכב בפועל. 
 3. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר.
 4. הזוכה ידרש לחתום על חוזה החכירה, למסור לעורכת התחרות ו/או מי מטעמה פרטי כרטיס אשראי ולהציג רישיון נהיגה בתוקף. למען הסר ספק, יובהר שהזכייה כוללת תשלום עבור דמי השכירות של הרכב בלבד וכל תשלום אחר יהא על חשבון הזוכה בלבד.
 5. במידה והנהג הינו נהג חדש/ צעיר, עורכת התחרות תישא בעלויות כיסוי נזקים לנהג צעיר/ חדש, בכפוף לקיום מלוא תנאי החוזה.
 6. במידה ובמשך תקופת הזכייה יתקבלו דוחות חנייה/תעבורה/כבישי אגרה וכדומה הם יוסבו על שם הזוכה, והזוכה יישא בתשלום הדוחות כאמור וכן בדמי הסבת הדו"ח על שמו למול עורכת התחרות או מי מטעמה.
 7. הזוכה מתחייב לעשות שימוש נאות ברכב ולדאוג להחזירו כפי שהתקבל.
 8. אספקת הרכב תהיה מאזור המרכז, הדבר נתון לשינוי לפי החלטת עורכת התחרות.
 9. מפרט הרכב, לרבות צבע הרכב הינו ע"פ שיקולה הבלעדי של עורכת התחרות.
 10. מועד אספקת הרכב יהיה בכפוף למלאי החברה ולא יאוחר מ 90 יום מרגע  הכרזת הזכייה.

9.הגבלות:

א.על המשתתפים בפעילות להיות בעלי רישיון נהיגה בתוקף ומתגוררים בארץ.

ב.ניתן לעלות רק תמונה אחת לאורך התחרות, משתתף שיעלה יותר מפעם אחת- יפסל.

ג.עורכת התחרות רשאית להוסיף/להוריד ולשנות את הפעילויות. שינויים אלה יהיו זמינים לכלל המשתתפים בתחרות ויתעדכנו באתר האינטרנט של עורכת התחרות אשר כתובתו לעיל.

ד.עורכת התחרות רשאית לפסול משתתפים שאינם עומדים בקריטריונים הקבועים בתקנון זה .

ה.עורכת התחרות רשאית לפסול משתתפים אשר חורגים מכללי התחרות ו/או הפוגעים בתפעולה השוטף.

ו.עורכת התחרות רשאית לפסול משתתפים שעולה החשד כי חשבון האינסטגרם ו/או הפייסבוק שלהם הינו פיקטיבי.

ז.עורכת התחרות רשאית לעשות שימוש בלתי מוגבל בתמונות המשתתפות בתחרות, שם המשתתף, מיקום התמונה, בכל אמצעי הפרסום העומדים לרשותה. המשתתפים בתחרות מסכימים, בעצם השתתפותם, לשימוש בלתי מוגבל כאמור.

ח. בהשתתפות בתחרות, מוותרים המשתתפים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם הזכייה.

10.תנאים הכרחיים לזכייה בפרס ולהענקתו

א.בעצם השתתפות כאמור בתחרות והן בעצם קבלת הפרס, מאשרים המשתתפים כי נמסר להם כל המידע שביקשו בהקשר לתחרות בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנם עומדים בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

ב.במידה ויתגלה כי הזוכה לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, עורכת התחרות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר.

ג.כתנאי לקבלת הפרס עורכת התחרות רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, עורכת התחרות רשאית לשלול מהזוכה זכאותו לפרס.

ד.עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ה.עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, לפי  שיקול דעתה המקצועי, כמפורט להלן:

·כאשר יש חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.

·סירוב הזוכה למסירת פרטיו, סירוב לאשר בחתימה את קבלת הפרס.

·כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

11.פרסום שם ודמות הזוכה והודעה על הזכייה

12.שם הזוכה יתפרסם בעמוד הפייסבוק ואינסטגרם של קבוצת שלמה בסמוך למועד הכרזתו בהתאם לסעיף 4 לעיל.

א.הזוכה יקבל הודעה אישית באמצעות המדיה בה פרסם את התמונה הזוכה (אינסטגרם/ פייסבוק).

ב.מובהר כי אם לא יגיב הזוכה להודעת הזכיה בתוך 96 שעות ממועד פרסום הזוכה ו/או אם הזוכה לא ייצור קשר עם עורכת התחרות באמצעות אמצעי  התקשורת של האתר (הודעה אישית וכיוב'), במסגרת המועד שפורט מעלה, לא יהיה הזוכה, זכאי לקבל את הפרס והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

ג.עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה, דמותו ופרטיו בכל אמצעי מדיה ובכל עת  שתמצא לנכון. מובהר, כי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים בתחרות, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של שם התחרות או החברות המנהלות את שם התחרות. בהשתתפותו בתחרות מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום תמונת הפרופיל מאינסטגרם או הפייסבוק שמו ופרטיו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם  וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד  עורכת התחרות בהקשר זה.

ד.עורכת התחרות רשאית לשנות את אופן בחירת הזוכה וההודעה על הזכייה, ללא הודעה מוקדמת והמשתתפים מתחייבים לשתף פעולה עם הנחיות עורכת התחרות. 

13.מתן פרטים

עורכת התחרות רשאית לשלוח לחשבון המשתתפים בפייסבוק או באינסטגרם מידע שיווקי  ו/או תכנים מטעמה (וצדדים שלישיים  הקשורים עימה)  בכפוף להסכמת הזוכה. ככל שאין ברצון הזוכה לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה של עורכת התחרות הרי שיהא עליו לשלוח הודעה על כך אל עורכת התחרות.

14.ביטול התחרות

 1. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהתחרות או את התחרות כולה, על פי שיקול  דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בתחרות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  עורכת התחרות רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת התחרות, תאריך, תקופתה  או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים, ואופן חלוקת הפרס, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי בעמוד הפייסבוק של עורכת התחרות 24 שעות מראש.

 

15.תנאים נוספים

 1. השתתפות בתחרות איננה מותנית בתשלום כלשהו.
 2. למשתתפים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או הסוכנות או מי מטעמן, בגין תכונות התחרות, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה, אופי התחרות ו/או אופן בחירת הזוכים.
 3. עורכת התחרות  איננה  מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר והתחרות.
 4. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון  ניתנת לעורכת התחרות זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל  הגורמים המעורבים בתחרות.
 5. עורכת התחרות רשאית לפסול  משתמשים מתחזים אשר אינם משתמשים בזהות האמיתית שלהם .

16.אחריות

 1. עורכת התחרות אינה נושאת בכל אחריות באשר לקבלת התמונה הזוכה או תקשורת בין המשתתפים ולעורכת התחרות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי המשתתפים או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפות בתחרות, מועד ההשתתפות, או הפעילות והניקוד עליה). 
 2. עורכת התחרות אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרס שיוענק במסגרת תחרות "השעון של שלמה" , למועד אספקתו או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לזוכה ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפרס  ו/או מימושו.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי עורכת התחרות לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של  צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.
 4. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את עורכת התחרות ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה  ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.
 5. עורכת התחרות ו/או מי מטעמה והגורמים הקשורים בתחרות ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לנזקים כלשהם  שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם תחרות זו.
 6. הנך מתחייב לשפות את עורכת התחרות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה ו/או אם זכית בפרס, הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

17.קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של עורכת התחרות לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שחברת עורכת התחרות ישראל קיבלה  מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בתחרות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של חברת עורכת התחרות ישראל ו/או לפי העניין, וזאת בכתב ומראש.
 2. כל הזכויות לחומרים המצולמים שיצולמו ויפורסמו במהלך התחרות, הינם רכשה הבלעדי של עורכת התחרות.
 3. בהשתתפות בתחרות אתה מאשר כי אין לך ו/או לצדדים שלישיים כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה ביחס לזכויות אלה.
 4. יובהר, כי התמונות הזוכות, אינן מקנות למשתתפים ו/או לזוכה כל זכות בתמלוגים שיתקבלו מכל הפרסומים שיבוצעו.
 5. בעצם ההשתתפות בתחרות, אתה מוותר על כל זכות על התמונה שצולמה – אשר ייתכן ויזכה בתחרות – אשר קיימות ו/או יהיו קיימות.

18.דין,שיפוט

הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכת התחרות ו/או הסוכנות בכל עניין הנובע  במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה ממועד סיומה.