הסכם פשרה

עבור לאתר


הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תביעה כייצוגית

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"), כי ביום 13.10.16, במסגרת פסק דין, אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב, בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן בהתאמה: "בית המשפט" "הסכם הפשרה"), אשר נחתם בין מעיין ברוש (להלן: "מבקשת האישור") לבין שלמה תחבורה (2007) בע"מ (להלן: "שלמה") בעניין ת"צ 31748-01-13 (להלן: "בקשת האישור"). עניינה של בקשת האישור, בתמצית, בארבעת הטענות הבאות: (א) גביית דמי ההשתתפות הקבועים בהסכם השכרת הרכב במקרים של תאונה קלה, שעלות תיקונן נמוכה מגובה דמי ההשתתפות העצמית (להלן: "הטענה הראשונה"); (ב) הוספת מע"מ על ההשתתפות העצמית המופיעים בהסכם (להלן: "הטענה השנייה"); (ג) גביית דמי השתתפות עצמית העולים על הקבוע בנוהל (להלן: "הטענה השלישית"); (ד) גודל האותיות בהסכמי השכרת הרכב של שלמה אינו עומד בהוראות תקנות גודל האותיות בדבר גודלן המזערי של האותיות בחוזה אחיד (להלן: "הטענה הרביעית").  

עיקרי הסכם הפשרה

"הקבוצות" עליהן יחול הסכם פשרה הינן: "הקבוצה הראשונה": כל אדם ו/או תאגיד אשר ב- 7 השנים שקדמו להגשת בקשת האישור, היה קשור בהסכם השכרה כלשהו עם המשיבה ואשר הרכב ששכר מהמשיבה היה מעורב בתאונה קלה והוא חוייב במלוא דמי ההשתתפות העצמית שנקבעו בחוזה ההשכרה (או בסכום אחר הגבוה מעלות תיקון הנזק האמור), על אף שעלות הנזק למשיבה בעקבות התאונה הקלה הייתה נמוכה מהסכומים שגבתה ממנו המשיבה. "הקבוצה השנייה": לקוחות פרטיים ששכרו רכב החל מיום 28.1.06 ועד ל"מועד הקובע", העומדים בתנאים שלהלן:  1. שילמו לשלמה את מלוא דמי השתתפות. 2. דמי ההשתתפות הוצגו בהסכם ההשכרה בתוספת מע"מ ולא כולל מע"מ. "הקבוצה השלישית": כל אדם ו/או תאגיד אשר היה קשור בהסכם השכרה כלשהו עם המשיבה, החל מיום 6.5.09 ועד למועד הקובע, אשר הרכב ששכר מהמשיבה היה מעורב בתאונה והוא חוייב בתשלום דמי ההשתתפות העצמית, בסכום העולה על תקרת הסכום הנקוב בנוהל. "הקבוצה הרביעית": אשר לטענה בדבר גודל האותיות בהסכם ההשכרה, הקבוצה עליה יחול הסכם הפשרה מכוח עילה זו הינה - כל אדם ו/או תאגיד אשר ב- 7 השנים שקדמו להגשת בקשת האישור, היה קשור בהסכם השכרה כלשהו עם המשיבה.

תוכן ההסדר: אשר לטענה השניה - שלמה תשיב לחברי הקבוצה השנייה 70% (שבעים) מסכום המע"מ שנגבה מהם. אשר לטענה השלישית – שלמה תשיב לחברי הקבוצה השלישית מחצית מהסכום ששילמו מעבר לתקרה הקבועה בנוהל ושאינו בגין מע"מ. לקוחות שלמה שנמנים הן על הקבוצה השנייה והן על הקבוצה השלישית, יקבלו את ההשבה הגבוהה מבין השתיים. אשר לטענה הראשונה –שלמה תתרום סך של 50,000 ₪ לבית חולים לילדים על שם ספרא, תל השומר, מחלקת אונקולוגיה ילדים. התרומה תועבר בתוך 14 יום מהמועד הקובע. "המועד הקובע": 45 יום מיום שניתן אישור של פסק דין להסכם הפשרה ובמקרה שיוגש ערעור ויעוכב ביצוע, היום שבו יהפך פסק הדין לחלוט. ההשבה מכוח הסכם הפשרה תתבצע ע"י שלמה בתוך 120 יום מהמועד הקובע בהתאם לפירוט שלהלן: 1. ללקוחות הזכאים להשבת סכום השווה או העולה על סך 70 ₪ - שלמה תשיב את הסכום המגיע להם מכוח הסכם זה באופן פרטני בגין כל מוקד לגביו שילם הלקוח השתתפות עצמית, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבאמצעותו שילם הלקוח לשלמה. אם מסיבה כלשהי יוחזר הזיכוי ע"י חברת כרטיסי האשראי (כמו במקרה בו הלקוח ביטל את הכרטיס) תשלח שלמה לאותו לקוח שיק, שישלח לכתובתו כפי שמופיע במרשמי שלמה וכפי שמסר לה הלקוח עת התקשר עם שלמה. 2. לקוחות הזכאים להשבת סכום הנמוך מסך 70 ₪, ולקוחות שנשלחו להם המחאות מכוח סעיף 1 והמחאות אלו לא נפדו בתוך שישה חודשים ממועד הנפקת ההמחאה - שלמה תחשב את סה"כ הסכום המגיע ללקוחות אלו לסכום כולל,שייתרם על ידי שלמה לבית החולים "בית לוינשטיין" תוך 60 יום מתום שישה חודשים כאמור. הסכומים שיושבו מכוח הסכם הפשרה יוצמדו למדד המחירים לצרכן החל מיום החיוב ועד למועד התשלום או החישוב לגבי מי שזכאי לסכום הנמוך מ- 70 ₪. עד למועד הקובע שלמה תתקן את הסכם ההשכרה שלה ובמסגרת זו יוכנסו בהסכם התיקונים הבאים: כל המחירים בהסכם ההשכרה יוצגו הן לפני מע"מ והן כולל מע"מ. ההסכמים ינוסחו באופן כזה שללקוח יהיה ברור וחד משמעי כמה יידרש לשלם בכל מקרה שנגרם נזק לרכב. סכום ההשתתפות העצמית שישלמו לקוחות שלמה כולל מע"מ לא יעלה על הנקוב בנוהל. הסכמי ההשכרה ששלמה תחתום עם לקוחותיה יעמדו בתקנות גודל האותיות. הסכם ההשכרה המתוקן יוגש לבית המשפט בתוך 30 יום מהמועד הקובע. לבקשה לאישור הסכם פשרה הוגשה התנגדות על ידי מר אילן קרויטורו. התנגדותו נדחתה במסגרת פסק הדין. הגמול שנפסק למבקשת הוא על סך של 50,000 ₪ ושכר הטרחה לב"כ על סך 300,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

עיון בהסכם הפשרה – הסכם הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצות בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב בין השעות 08:30 ל- 12:30, וכן בתיאום מראש אצל ב"כ מבקשת האישור, עוה"ד נעמה סלע, מרחוב כיאט 6, חיפה 3326128, טל': 04.8553993. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה. תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

 

____________                                                                                    ____________

נעמה סלע, עו"ד                                                                                     דנה אמיר, עו"ד

ב"כ המבקשת                                                                                        ב"כ שלמה

 

 

לעיון בהסכם הפשרה לחץ כאן